Landzonetilladelse til 2 enfamilieboliger, Møllevej 5A og 5B

Der er meddelt landzonetilladelse til 2 enfamilieboliger, Møllevej 5A og 5B, matr. nr. 3eø og 3 eæ, i St. Magleby.

 Der er meddelt landzonetilladelse til 2 enfamilieboliger, Møllevej 5A og 5B, matr. nr. 3eø og 3 eæ, i St. Magleby. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35.

Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør, pt@dragoer.dk

Tilladelsen kan påklages

Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, her Dragør Kommune. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klager over afgørelsen skal være tilgængelige i Klageportalen for Dragør Kommune, senest den 21. januar 2018.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning, til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden, her Dragør Kommune, videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?