Kommuneplanrevision 2017

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 23. november 2017 at vedtage KOMMUNEPLANREVISION 2017 endeligt.

 

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 23. november 2017 at vedtage KOMMUNEPLANREVISION 2017 endeligt, i henhold til planlovens § 27.

Høringssvar, ændringer og tilretninger

Til det offentliggjorte planforslag blev der i alt modtaget 7 skriftlige høringssvar.
Ved kommunalbestyrelsens behandling blev det besluttet at følge forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar.
Det betyder, at der i den endelige plan foretages følgende tilretning i forhold til det offentliggjorte forslag:

Med baggrund i høringssvar fra Erhvervsstyrelsen indføjes et nyt afsnit om produktionserhverv, hvor det bl.a. anføres, at Dragør Kommunes erhvervsområder alene rummer mindre virksomheder med et servicepræget indhold, og at det ikke findes relevant at udpege nye erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

I høringssvarene indgår forslag, kommentarer og bemærkninger til kommuneplanforslaget, som vil indgå i det videre planarbejde.

Samtlige høringssvar samt et planlægningsnotat med sammenfatninger af høringssvarene og forvaltningens kommentarer og indstillinger, kan ses under referat fra kommunalbestyrelsens møde den 23. november 2017(pkt. 6).  

Kommuneplanens gennemførelse og retsvirkninger

En vedtaget kommuneplan udgør grundlaget for kommunalbestyrelsens arealplanlægning. Bestemmelserne i en kommuneplan er ikke direkte bindende for borgerne. Forskrifter for udnyttelse af den enkelte ejendom mv. fastlægges ved udarbejdelse af lokalplan på baggrund af kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser mv.

Planen er tillige vejledende og retningsgivende ved kommunalbestyrelsens afgørelser i enkeltsager.

Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen ved forbud og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan kan håndhæve kommuneplanen konkret. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse gennem de styringsmidler, den har efter lovgivningen, og kommunens egen bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride imod kommuneplanen.

I følge lov om planlægning § 12, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammedel.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet ved sin afgørelse. Derimod kan der klages, hvis klager mener, at regler er fortolket forkert, f. eks. i forbindelse med vedtagelse af kommuneplaner.

Beslutningen om planens vedtagelse kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden afwww.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, her Dragør Kommune. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klager over afgørelsen skal være tilgængelige i Klageportalen for Dragør Kommune, senest 4 uger efter at vedtagelsen er offentliggjort.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning, til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden, her Dragør Kommune, videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Dragør Kommunalbestyrelse

Seneste artikler

 

Fik du læst?