Forslag til lokalplan 77A – for et sports- og fritidsområde ved Engvej

Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 77A, for ejendommene matr. nr. 334hz og del af 334a, begge af St. Magleby.

Type: Høring • Høringsfrist: 31.03.2018
Anbefal denne høring:

Forslag til lokalplan 77A har til formål at fastholde områdets anvendelse til et integreret institutions-, sports- og fritidsområde.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Eventuel klage sker via Klageportalen, www.borger.dk , og skal inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af forslagene, være tilgængelig for kommunen.

Retsvirkning

Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan 77A, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Indsigelser og bemærkninger

Forslag til lokalplan 77A er fremlagt i 8 uger, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen.

Bemærkninger, indsigelser eller kommentar til forslag til lokalplan 77A skal være Dragør Kommune i hænde senest den 31. marts 2018. Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset,Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller til pt@dragoer.dk

Dragør Kommunalbestyrelse

KONTAKT

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?