Ombygning af Møllevejskrydset

BEPU godkendte den 3. april administrationens indstilling til et løsningsforslag som skal trafikregulere Møllevejskrydset.

Efter annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægger administrationen nye alternative forslag til forbedring af oversigtsforholdene i krydset.

Løsningsforslag 4

Der er frigivet 1.500.000 kr. til ombygning af Møllevejskrydset. Heraf er der forbrugt knap 500.000 kr. til projektering af alternative krydsløsninger og fællesstien på Bachersmindevej samt udbudsprocessen. Til rest er der fortsat ca. 1.000.000 kr. Der er ansøgt om yderligere bevilling på 250.000 kr. til projektet.

Løsningsforslag 5

Ved frigivelse fra kommunens anlægsbudget af anlægsprojektet ”Trafikregulering på Møllevej” på 250.000 kr. er det forvaltningens vurdering, at en samlet beløbsramme på 1.750.000 kr. (=1.500.000 + 250.000) kan dække løsning 4 (ændret prioritet) inklusive rådgivningsydelsen.

Løsningsforslag 6

Sagen er nu sendt videre i Økonomiudvalget den 19. april og KB den 26. april.

Resumé af sagen:
Administrationen har indstillet følgende løsningsforslag som blev godkendt på BEPU mødet den 3. april.
1. at løsning med ændret prioritet (løsning 4) iværksættes.
2. at der som supplement til tidligere frigivelse gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til projektet Trafikregulering på Møllevej, og at beløbet frigives.
BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Konservative have stillet forslag om at der etableres lyssignal i krydset. Et forslag som imidlertid faldt.

C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.
For stemte: 1(C)
Imod stemte: 4 (A+O+V)
Undlod at stemme: 2 (T)
Faldet

Liste T stillede ligeledes et ændringsforslag til en trafikregulering i krydset. En kombination af løsningsforslag 5 og 6 (jf. tegninger). Et forslag som ligeledes ikke kunne samle et flertal.
For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 3 (C+O)
Undlod at stemme: 2 (A+V)
Faldet

Administrationens indstilling blev herefter godkendt og skal til videre behandling i Økonomiudvalget og senere på måneden i Kommunalbestyrelsen.
For stemte: 4 (A+O+V)
Imod stemte: 3 (C+T)
Undlod at stemme:
Anbefales over for ØU/KB.

Liste T er ikke enige i at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed med følgende Protokoltilføjelse:

Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

Sagsfremstilling (kilde: dragoer.dk)
Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternativer til forbedring af oversigtsforholdene i krydset. Det er i øvrigt administrationens fornemmelse, at der fortsat er meget høj aktivitet i anlægsbranchen. Alternativerne benævnes i det følgende løsning 4, løsning 5 og løsning 6, idet tidligere forelagte løsninger har været benævnt løsning 1, 2 og 3.

Løsning 4 – ændret prioritet
Løsning 4 er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende kan Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannes til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

De lette trafikanter kan sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig foreslås det at etablere vejbump og hastighedsnedsættelse i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

Det er en god løsning, som sikrer:
– God oversigt
– Hastighedsnedsættelse
– Sikker overgang for lette trafikanter
– Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme)

Løsning 5 – Sikring af oversigt ved overtagelse af grundareal
Ved overtagelse af noget grundareal fra to naboejendomme kan den nuværende placering og udformning af krydset bibeholdes. En grundejers hæk skal flyttes, og en anden grundejers hegn skal flyttes. Både hæk og hegn med en skrå afskæring af areal i forhold til i dag. Administrationen har været i god dialog med de to grundejere om, at dette kunne være en mulig løsning, såfremt det har alle parters interesse. Den ene grundejer er helt indstillet på dette. Den anden grundejer har også været positiv, men er dog ikke umiddelbart interesseret som følge af en minimal gevinst ved afhændelse af areal, der ikke samtidig kan finansiere ændret belægningsudformning på hans grundareal, så han får lettere ved at komme såvel retvendt ind som ud fra egen grund.

Løsningen er en minimumsløsning, der sikrer:
– God oversigt
– Jævn trafikafvikling

Løsningen bedrer ikke forholdene for de lette trafikanter på tværs af Krudttårnsvej. De forbedrede oversigtsforhold kan medføre højere hastighed for de ligeud kørende trafikanter ad Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Dette kan dog delvis afhjælpes ved etablering af vejbump i de tre tilkørsler til krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

Løsning 6 – Delvis fastholdelse af eksisterende forhold
I løsningen etableres der en fodgængerovergang på Krudttårnsvej med midterhelle. Samtidig flyttes krydset mod syd, så oversigtsforholdene bedres for trafikanter kommende fra Møllevej. Hajtænderne kan samtidig flyttes ca. en meter mod syd i forhold til i dag. Endelig foreslås som i løsning 4 etableret vejbump i alle tre tilkørsler og samtidig hastighedsnedsættelse, såfremt politiet kan give samtykke til det.
Det er grundlæggende en god løsning, som sikrer:
– bedre oversigt end i dag
– Hastighedsnedsættelse
– Sikker overgang for de lette trafikanter
– Jævn trafikafvikling

Nogle trafikanter vil opfatte forbedringen som værende marginal og utilstrækkelig. En del af forbedringen skyldes nemlig også bumpene og det lavere hastighedsniveau, hvilket reducerer kravet/behovet til oversigtsforholdene, der trods alt ikke er optimale. Med højere hastighedsniveau vil kravet øges til oversigten.

Vurdering af løsninger
Trafikrådgiver vurderer, at både løsning 4 og løsning 6 er gode løsninger. Rådgiver vurderer, at løsning 4 (ændret prioritet) er marginalt bedre end løsning 6. Administrationen vurderer, at løsningen med ændret prioritet såvel trafiksikkerhedsmæssigt som trafikalt er den bedste løsning, foruden at løsning 4 er lidt billigere at etablere end løsning 6.
Ved alle tre løsninger kan de bedre oversigtsforhold betyde, at bilisterne udøver mindre agtpågivenhed, hvilket medfører en risiko for uheld. Erfaringsmæssigt vil ændrede forhold særligt i begyndelsen efter nyt anlæg øge risikoen for uheld. Administrationen vil søge at informere bredt om ombygningen både før og efter udførelsen.

I alle tre løsninger videreføres fællesstien på sydsiden af Bachersmindevej – Krudttårnsvej forbi krydset og Krudthuset hen langs ”Kålmarken” og hen til den eksisterende fællessti bag den høje hæk langs Krudttårnsvej i samme tracé som fællesstien bag den eksisterende høje hæk.

Økonomi
Løsning 4 med ændret prioritet i krydset beløber sig anslået til 1.000.000 kr. eksklusive udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

Løsning 5 alene med flytning af hegn og hæk og tilpasninger for at skaffe oversigt i krydset, men uden tiltag for de lette trafikanter, beløber sig anslået til 150.000 kr. eksklusive udgifter til fællesstien syd for krydset.

Løsning 6 med delvis fastholdelse af eksisterende forhold i krydset beløber sig anslået til 1.200.000 kr. eksklusive udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

Rådgiver har anslået, at udgifterne til fællesstien syd for krydset beløber sig til ca. 1,1 mio. kr. Heraf 0,7 mio. kr. til afgravning og bortskaffelse af jord. Det er administrationens vurdering, at udførelse af fællesstien i eget regi kan håndteres indenfor den frigivne anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der er afsat til fællesstien langs Bachersmindevej, og som kommunens Vej- og Gartnerafdeling er i færd med at etablere. Baggrunden for denne mulighed økonomisk er anvendelsen af egne ressourcer samt midlertidigt oplag af jord på kommunens matrikel ved genbrugspladsen med tanke på senere genanvendelse af jord ved bygning af diger i Dragør Kommune.

Der kan udestå rådgivningsydelser for op til anslået 200.000 kr. dog helt afhængig af løsningsvalg og behovet for bearbejdning af løsninger.

Seneste artikler

 

Fik du læst?