Café Espersen et spadestik tættere på nyt byggeri

Det nye Café Espersen byggeri er kommet et skridt videre i byggesagsbehandlingen. På By-, Erhvervs- og Planudvalgets (BEPU) møde den 29. maj godkendte et flertal de videre forhandlinger for gennemførelsen af Café Espersens nye byggeri på havnen.

Illustration fra byggeansøgningen for det nye restaurationsbyggeri som er placeret øverst til venstre. Til højre for Espersen er det nye Bådeværft.

Med udgangspunkt i, at byggeriet overholder Lokalplan 70 for Dragør Havn, havde administrationen indstillet til BEPU, at de skulle drøfte byggesagen videre.

Byggefeltet er kommet et skridt videre mod byggestart. Foto: DragørNyheder.dk

Et par små bump på vejen, med tillægsforslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti og de Konservative til byggeriet og byggesagen, skulle imidlertid ikke forhindre, at godkendelsen for et videre forløb kom i hus.

I forhold til den videre behandling, stillede Socialdemokratiet et tillægsforslag om at:

  • Der stilles krav om harmoniske vinduer for at skabe det bedst mulige helhedsindtryk
  • Vedr. materiale og farvevalg skal bygningen imødekomme lokalplanens bestemmelser i afsnit 8.6 (farver), 8.16 (tag), og 8.17 (materialer).

Og den kom i hus med opbakning fra alle partier undtagen Konservativ som undlod at stemme. Konservative mener fortsat, at byggesagen skal ekspederes direkte videre med en godkendelse, så Espersen, uden yderligere ophold, kan sætte gang i byggeriet.

Byggeriets oprindelige tegninger med illustration fra alle sider. Materialevalget og hensynet til Lokalplanen er fortsat til drøftelse trods BEPU´s godkendelse.

Resumé af sagen:

Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.3.2018, hvor der forelå en status i byggesagerne vedrørende Café Espersen og Dragør Bådeværft, blev følgende forslag godkendt for så vidt angår det nye restaurationsbyggeri:

Oversigtsbillede af de nye byggerier af henholdsvis Café Espersen og Bådeværftet på havnen i Dragør.

”2) At der indledes nye drøftelser med Cafe Espersen om det arkitektoniske udtryk og at der sker fornyet fremlæggelse af sagen til politisk behandling, inden en egentlig byggesagsbehandling igangsættes. Dialogen skal sikre et arkitektonisk udtryk, fx med træbeklædning, som i højere grad lever op til lokalplanens formål om at ny bebyggelse indpasses med hensyntagen til havnens nuværende bebyggelseskarakter. Desuden er det ønsket at et nyt byggeri i højere grad end de nuværende tegninger tilgodeser det politiske prioriterede Unesco-projekt, sådan at byggeriet som minimum ikke modarbejder, og meget gerne understøtter den ønskede udpegning som Unesco-område.”

Sagen blev begæret i Kommunalbestyrelsen hvor et flertal godkendte beslutningen fra By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Som opfølgning på udvalgets beslutning er der afholdt møde med Café Espersen, hvor udvalgets foreløbige beslutning blev videregivet, forklaret og drøftet.

Med baggrund i behandlingen af byggeansøgning fra Dragør Bådværft ved BEPU’s møde den 8.5.2018 er der afholdt møde med Café Espersen med henblik på en tilsvarende udvalgsbehandling af deres byggeansøgning i forhold til lokalplanen.

Ansøger har oplyst, at han fastholder den ansøgte udformning af den nye restaurationsbygning, som er udformet som en 2-plans bygning med 1-plans tilbygning med tagterrasse ved gavlen mod vest og med det nuværende ”orangeri” som tilbygning mod øst.

Det nye byggeri set mod vest med det østvendte Orangeri.

Som udgangspunkt ønskes en facadebeklædning med profilerede plader, og tagbeklædning med stålplader eller eternit, i lighed for bådeværftets haller, for at skabe en helhed i området.

Ud til byggefeltets grænse mod nord etableres en træterrasse til udeservering.
Bebyggelsens udformning fremgår af vedlagte projekttegninger og skitsemæssige illustrationer.

Illustration med terrasser mod nord.

Plangrundlag:
Det pågældende område på Dragør Havn er omfattet af Lokalplan 74.
Det ansøgte byggeris placering overholder lokalplanens byggefelt-afgrænsning og bestemmelse om byggeriets omfang, som alene regulerer, at det bebyggede areal skal ligge indenfor byggefeltet.

Bebyggelsen respekterer den fastsatte maximale bygningshøjde på 8,5 m.
Lokalplanens bestemmelser om byggeriets udformning, med hensyn til facadefremtræden, materialer og farver mv., er sådanne mere rummelige bestemmelser, som kan danne baggrund for at stille mere specifikke vilkår ved en lokalplangodkendelse.

Det angives således i lokalplanen bl.a., at bygningen skal fremtræde opdelt, at ydervægge skal være med let beklædning med brædder eller plader, at tage kan udføres med tagpap eller andet let tagmateriale, og at farver kan følge den lokale farvesætning.

Forvaltningens bemærkninger:
Bebyggelsens udformning bør vurderes i forhold til lokalplanens udlægning af det østlige byggefelt til havnerelaterede erhvervsformål.

En samlet visualisering over Dragør Havn med de nye byggerier. Alle illustrationer er fra byggesagsansøgningen.

Dette peger på byggeri af en vis nutidig ”robusthed”, der adskiller sig fra den nuværende traditionelle skurbebyggelse i nærområdet. På den anden side kan volumen i restaurationsbygningens front mod nord udfordre oplevelsen af havnemiljøet langs ”fiskerikajen”.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?