Ikke VVM-pligt for opførelse af kunstgræsbane ved St. Magleby Skole i høring.

Tårnby Kommune har på baggrund af en VVM-ansøgning udført en VVM-screening og vurderet, at opførelse af kunstgræsbane i den nuværende form ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelse

Tårnby Kommune har på baggrund af en VVM-ansøgning udført en VVM-screening og vurderet, at opførelse af kunstgræsbane i den nuværende form ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven jf., Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK. nr. 448 af 10/05/2017. retsinformation.dk

Myndighedsvurdering og screeningsskemaet fremgår af nedenstående bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet kan opføres uden at det skal igennem en VVM-proces.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherre har beskrevet for Tårnby Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på vurdering om ændringen udløser VVM-pligt.

Sagens oplysninger

Tårnby Kommune har den 15. juni 2018 modtaget ansøgning om opførelse af kunstgræsbane på St. Magleby Skole, Kirkevej 8, 2791 Dragør, matr.nr. 14d St. Magleby By, St. Magleby.

Projektet omfatter omlæggelse af eksisterende atletikområde med asfalteret løbebane til fornyet aktivitetsområde. Områdets fremtidige belægning består af en kombination af nyt asfaltslidlag, betonfliser, faldsand og en lille kunstgræsbane (230 m2). Området indrettes med udstyr til boldspil, skate/parkouranlæg, basket, ophold mv. Projektet indeholder derudover 3 belysningsmaster beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Tårnby Kommune har i 2018 screenet det kommende anlægsprojekt i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (VVM-bekendtgørelsen) LBK. nr. 448 af 10/05/2017 bilag 2, punkt: 10 b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om ikke VVM-pligt for opførelse af kunstgræsbane ved St. Magleby Skole skal offentliggøres og enhver har ret til at kommentere på forslaget.

Bemærkninger til udkast til afgørelsen

Eventuelle bemærkninger til afgørelsen om ikke VVM-pligt for opførelse af kunstgræsbane ved St. Magleby Skole kan sendes elektronisk til Tårnby Kommune på miljo@taarnby.dk

Tårnby Kommune løser efter aftale om forpligtende samarbejde opgaver for Dragør Kommune på miljøområdet.

Høringsfrist

Udkast til afgørelsen om ikke VVM-pligt for opførelse af kunstgræsbane ved St. Magleby Skole i Dragør Kommune er i offentlig høring til og med Fredag den 27. juli 2018.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?