Beboerforeningen om affredning: “Hul i bygningsfredningsloven”

Slots- og Kulturstyrelsen har sat sindene i kog i Dragørs gamle by. Den nyligt afsluttede fredningsgennemgang af alle fredninger i Danmark fra før 1990, har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at foreslå, at 14 fredede bygninger i Dragør skal affredes. “Et hul i bygningsfredningsloven”, skriver Hanne Bendtsen fra Beboerforeningen for Dragør gamle by i et indlæg til DragørNyheder.dk. Du kan læse mere om affredningen her

Fogdens Plads 2A-B er en af de mange bygninger i Dragør, som fortsat vil være fredet. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Indlæg af Hanne Bendtsen (Beboerforeningen for Dragør gamle by)

Hul i bygningsfredningsloven

14 ejere af fredede ejendomme i Dragør gamle by er her på det seneste af Slots- og Kulturstyrelsen blevet orienteret om, at deres ejendom er indstillet til affredning. Gennemføres affredningerne, vil der være tale om et stort tilbageskridt for bevaringsarbejdet i Dragør gamle by.

Situationen skyldes et fatalt hul i bygningsfredningsloven. Og hvad yderligere bidrager til miseren er, at fredningsmyndighederne i de aktuelle sager har valgt pludselig at se bort fra mange års praksis i forvaltningen af de fredede ejendomme.

Lige siden 2014 har Beboerforeningen for Dragør Gamle By påvist et hul i lovgivningen overfor Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom hullet er blevet påvist af de landsdækkende bevaringsforeninger. Problemet er, at myndighederne i modsætning til tidligere ikke længere vil opretholde fredninger af ejendomme som led i ”samlede kulturmiljøer”.

Samtidig har Beboerforeningen i samarbejde med ejerne af de pågældende ejendomme peget på faktuelle fejl i det baggrundsmateriale, der har ligget til grund for Styrelsens forslag om affredninger. Bl.a. har Styrelsen nu tilsidesat en række bygningsgodkendelser, som samme myndighed har bevilget til de pågældende huse gennem de seneste 20-30 år. Beboerforeningen har skrevet til Slots- og Kulturstyrelsen om problemerne, og vi har holdt adskillige møder med dem med sagen øverst på dagsordenen – senest i efteråret 2018.

Også Dragør Kommune og Dragør Bevaringsnævn har i breve til Slots- og Kulturstyrelsen helt tilbage i 2014 påpeget eventuelle affredningers uheldige konsekvenser for bevaringen i Dragør.

Kulturmiljøer svigtes

Det kan synes som om, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, når Kulturministeren den ene dag udpeger Dragør gamle by og Havn til tentativlisten til UNESCO’s verdenskulturarvsliste, og med den anden hånd vil affrede en del af Dragørs kulturhistoriske ejendomme.

Men Slots- og Kulturstyrelsen har over for Beboerforeningen fastholdt, at man er nødt til at affrede de nævnte ejendomme, da den eksisterende bygningsfredningslov ikke hjemler mulighed for, at de kan bevare deres fredningsstatus. En fredning i dag drejer sig således om den enkelte ejendoms fedningsværdi – udvendigt og indvendigt – ikke om værdien som led i et samlet kulturmiljø som Dragør gamle bydel. Mange ejendomme i Dragør blev tidligere – i 1960’rne og 1970’ern – netop fredet på grund af deres betydning for det samlede kulturmiljø. Ændringen af bygningsfredningsloven blev gennemført i begyndelsen af 1980’erne og betyder altså nu – 40 år senere – et fatalt svigt af kulturmiljøet.

Administrativ udfordring

Gennem de forløbne over 30 år blev denne lovændring ikke fulgt op af hverken bekendtgørelser, vejledninger eller i øvrigt af administrativ praksis. Alt, hvad der i disse årtier blev meldt ud, var selve lovteksten og bemærkningerne til denne. Og af netop bemærkningerne fremgår det, at loven er ment som en styrkelse af fredningsbegrebet, og der står ikke ét ord om, at det vil kunne gå ud over tidligere fredninger af ejendomme, der i væsentlig grad var fredet på grund af deres betydning for et samlet kulturmiljø.

Ejerne af fredede ejendomme har gennem alle årene ansøgt om tilladelse til såvel indvendige som udvendige bygningsarbejder. Kulturministeriet har løbende givet godkendelser, og ændringerne er ført ud i livet som foreskrevet i godkendelsen. Her årtier efter indstilles mange af ejendommene pludselig til affredning med henvisning til, at der er gennemført bygningsændringer, der ikke er i overensstemmelse med bygningsfredningsloven.

Med god grund føler mange husejere sig uretfærdigt behandlet. Kulturministeriet har jo selv i årenes løb godkendt disse ændringer og dermed har husejerne været af den faste overbevisning, at loven var opfyldt. Det er til enhver tid en myndigheds opgave at administrere i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I forbindelse med Fredningsgennemgangen fra 2013-2019 har myndighederne derimod nu ensidigt besluttet, at mange tidligere godkendelser ikke opfylder lovens krav. Og dermed står en række borgere med ejendomme, som i 2012 opfyldte fredningsbestemmelserne, men nu i 2019 pludselig er ulovlige. I masser af tilfælde er det ikke ejerne, som har overtrådt loven, det er derimod myndighederne, som uvarslet skifter praksis – og med tilbagevirkende kraft.

Og hvad nu

Beboerforeningen for Dragør Gamle By erkender naturligvis, at det er Slots- og Kulturstyrelsens ret og pligt at fortolke lovgivningen.  Men Fredningsgennemgangens konklusioner lader os tilbage med to alvorlige hovedproblemer:

  1. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke taget ansvar for den administration, som de her nævnte ejendomme har været udsat for fra Styrelsens side gennem næsten 40 år. Ejerne står i et urimeligt juridisk tomrum, og adskillige ønsker en formel prøvelse af sagerne. Dem vil Beboerforeningen bistå og rådgive.
  2. Hverken Dragør eller Danmark som helhed kan leve med, at vores bygningsfredningslov ikke beskytter landets værdifulde, samlede kulturmiljøer. Beboerforeningen vil derfor fortsætte sin indsats for, at hullet i bygningsfredningsloven stoppes. Vi har allerede etableret politiske kontakter og har støtte fra toneangivende aktører i fredningsverdenen. Sagen har højeste prioritet, indtil problemet er løst.

FREDNINGER I HØRING (Kilde: Slots og Kulturstyrelsen)

Nedenfor kan du se listen med de fredningsemner, som nu skal i offentlig høring inden Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66
hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92
hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28, 2791 Dragør, matr.nr. 154a og 154c
hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a
forhuset på Christian Mølstedgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121
hovedhuset på Fogdens Plads14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a
nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b
forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50
forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a

 

hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g
hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a
hovedhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109

 

forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr. 103
hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a

Seneste artikler

 

Fik du læst?