Havneudvikling: Museumstorv på havnen kan være på vej

Et nyt Museumstorv kan være på vej på havnen i Dragør. Det er Museum Amager som har fremsendt et forslag til Kommunen om indretning af et museumstorv på det nuværende p-areal mellem Dragør Museum og Smedebakken på havnen. Forslaget fra Museum Amager kommer i forbindelse med den igangværende totalrenovering af Dragør Museum på havnen.

Skitse fra projektansøgningen. Kilde: Dragør Kommune

Ansøgningen fra Museum Amager blev politisk behandlet tirsdag i denne uge på By-, Erhvervs- og Planudvalget. Et flertal i udvalget sendte sagen videre til behandling i Kommunalbestyrelsen bl.a. med henblik på afklaring af parkeringsproblematikken da projektet vil koste 16-18 nuværende parkeringspladser.

Luftfoto med angivelse af det nuværende p-areal på havnen hvor Museum Amager har fremsendt et projektforslag til et Museumstorv. (Googlemap)

I projektforslaget fra Museum Amager oplyses følgende:

I forbindelse med totalrenoveringen af Dragør Museum har museets bestyrelse diskuteret muligheden for at skabe en bedre sammenhæng mellem de tre museumsbygninger på havnen: Dragør Museum, Lodsmuseet og Pakhuset. Som en del af renoveringen af museet er det planen at flytte indgangen fra den nuværende nordfacade til sydfacaden. Med det udgangspunkt foreslår Dragør Museum, at der tænkes i en ny og mere samlende belægning af rummet mellem museumsbygningerne, og i en omorganisering af byrummet omkring husene.

Skitse fra projektansøgningen. Kilde: Dragør Kommune

Museet har i samarbejde med landskabsarkitekt Lone van Deurs udarbejdet vedlagte konkrete forslag til projektet. Hvis visionen skal realiseres, er det kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutningen. Museets bestyrelse vil gerne bidrage til realiseringen, fx ved at arbejde for medfinansiering af projektet fra fonde.

Museet er opmærksom på, at en væsentlig hurdle ved projektet er, at det indebærer nedlæggelse af 18 parkeringspladser. Det er dog deres overbevisning, at gevinsterne er støtte end ulemperne, og de peger på at indførelse af skråparkering på Strandlinien vil løse en del af problemet.

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?