Diger i Dragør – Borgermøder

Den overskrift har man set mange gange i nyere og også i ældre tid. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling, hvordan Dragør (Amager) bliver sikret, hvis klimaet ændrer sig.

Kystbeskyttelse i Dragør Kommune er ikke nogen beskeden opgave som skal løses. Men nu er processen i gang med høringer og borgermøder. Foto: Dragør Kommune

Af Dines Bogø

Nu har man besluttet, at ændre processen i Dragør omkring klimaet til:

Den klimarobuste kystkommune. Ved at fjerne ordet ”dige” fra overskriften signalerer man, at en løsning nødvendigvis ikke alene er anlæg af diger. Man forudsætter, at der sker en klimforandring.

Projektleder Hanna Rehling viste forskellige plancher, bl.a. med nogle af de tidligere forslag til placering af diger. (Foto: Dines Bogø).

Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de 10 områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod.

Borgersamling

Med støtte fra Realdania og Staten har Dragør Kommune besluttet at undersøge mulighederne for en sikring.

I processen, der er delt i 4 faser, inddrager man borgere. Vi er i fase 2 med borgermøder, der nu hedder ”Borgersamling”.

Det tredje orienteringsmøde blev afholdt i Strandengens SFO, Engvej 26. Det er Skolefritidsordningen, der ligger bag de gamle boldbaner.

Paneldeltagere var fra Dragør kommune. Afdelingsleder Jesper Horn Larsen og projektleder Hanna Rehling. Fra firmaet Agora kom konsulent Thøger Riis Michelsen

Siden 2017 har man som midlertidig løsning forstærket beredskabet med nye planer samt indkøbt flere sandsække.

Man vil fokusere på at finde en løsning, der dækker 100 år. Forstået på den måde, at en hændelse optræder en gang i løbet af 100 år. Men det kan godt være i år eller næsten år eller om 99 år.

29. januar 2020. Mange fremmødte også til mødet, der denne aften fokucerede en del på kystområdet fra Søvang til Dragør Havn. (Foto: Dines Bogø).

Orientering

Det blev nævnt, at det ikke er besluttet, hvem der betaler, men fra salen kom der flere forslag. “Det skal de berørte. Det skal hele kommunen. Det skal hele Amager. Det skal jyske kommuner, der får vores tilskud. Det skal Staten”.

Det blev nævnt, at 43% af matriklerne i Dragør vil blive berørt af en større hændelse og man har set andre steder, at det kunne være retningsgivende for, hvem der til sin tid skal betale.

Der blev orienteret om fase 3 og 4. Man hørte om ambassadørgrupper og det blev nævnt, at Bevaringsforening og Beboerforeningen indgår i arbejdet.

Orienteringen foregik på storskærm med små bogstaver. Men man kan læse videre om de enkelte punkter på nettet. Som DR og TV2 ofte nævner i indslag. Læs videre på nettet.

Det blev nævnt, at man har målt 6 cm stigning af vandstand i Køge Bugt siden 1990.

Flere deltagere spurgte om man også ville tage højde for at vandet kan komme ”indefra” på den anden side af evt. diger. Ville man sikre, at vand kan komme ”over digerne” ud i havet. Pumper indgår, som allerede nu, som en del af kystsikring, var svaret.

Det nye Kalvebod-dige på Vestamager blev omtalt. Hvorfor er det ikke på nogen måde koblet til noget i Dragør kommune? Jesper Horn Larsen redegjorde for det særlige forhold, der er omkring det dige på Vestamager.

Man har fået foretaget nye målinger, der viser, at de højdeangivelser på nødvendige diger, som er meldt tidligere, nu er lavere. Som nogen fra salen så sagde. “Så lav nogle flere målinger, hvis det indebærer, at højden falder”.

De store danske firmaer, der kan komme på tale som entreprenører, har gode internationale relationer, hvor de kan trække på udenlandske erfaringer. Det blev nævnt, at vi ikke bare kunne sammenligne vores kyst med f.eks. den Hollandske kyst. På flere punker minder vores kyststrækninger mere om kinesiske kyststrækningen.

Fremskudt dige

Der blev talt løsninger, hvor man lavede sikring længere ude fra kysten.

Flere gange nævnte Jesper Horn Larsen og Hanna Rehling, at der var utrolig mange fredningsbestemmelser, man skulle tage hensyn til. Specielt ”Natura 2000”, som er lavet for at beskytte naturen mere end de mennesker, der bor i området.

29. januar 2020. Thøger Riis Michelsen, der er en erfaren konsulent fra firma Agro, fortalte om det kommende arbejde de næste måneder med at bearbejde det input, man får fra borgerne. (Foto: Dines Bogø).

Man opfordrede de fremmødte til at gå på nettet og besvare nogle spørgsmål, men samtidig meget vigtigt komme med forslag og kommentarer.

Både før og efter pausen var spørgelysten stor.

Se mere om spørgeskema på www.bit.ly/robustkystkommune

Der havde været stort glædeligt fremmøde til møderne. Mødet torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 er derfor flyttet fra Havnepakhuset til Dragør Skoles aula og starttid er rykket nogle minutter.

29. januar 2020. Panelet. Afdelingschef Jesper Horn Larsen og projektleder Hanna Rehling, begge Dragør kommune. Konsulent Thøger Riis Michelsen kommer fra firma Agora. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?