Tilfredshed med budget i Dragør

Et stort flertal i Dragør Kommunalbestyrelse har i weekenden indgået budgetaftale om næste års budget for kommunen. Overskriften på aftalen er “Budgettet der bærer kommunen videre”

Glade lokalpolitikere efter budgettet er vedtaget

 

Bag den nye budgetaftale i Dragør står AOTV (Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Liste T – Tværpolitisk Forening (T) og Venstre – Danmarks Liberale Parti (V)).

Det Konservative Folkeparti står uden for aftalen, som blev underskrevet af aftalepartierne på rådhuset i går søndag 3. oktober.

Mod mere solid økonomi

Dragør Kommune skal fortsat have fokus på bæredygtig økonomi og at overholde budgettet. Konkret skal kommunen arbejde henimod at have minimum 40 mio. kr. i gennemsnit på kistebunden og hen over de næste fire år oparbejde et overskud på driften på 60 mio. kr. Målet er at gøre økonomien mere solid og samtidig bidrage med Dragør Kommunes andel i overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

I budgetaftalen er der særligt investeret i det specialiserede skoleområde og i ældreområde samt sat penge af til fremtidige pensioner. Det er sket uden at beslutte generelle rammebesparelser i kommunen.

Sporskifte: Bedre samarbejde

Dragør Kommune er en lille kommune, og en af de helt store fordele er at kunne arbejde og samarbejde mere smidigt på tværs af faglige kompetencer og indsatser med udgangspunkt i og til gavn for borgeren.

Som noget nyt etableres et rehabiliteringsteam på ældreområdet. Med brede faglige kompetencer er målet sammen med borgeren at kunne reagere hurtigt på borgerens situation, aktuelle behov og justere et plejetilbud, så det passer bedst til borgerens behov.

Børn og skoler

På børne- og skoleområdet prioriteres det tværfaglige samarbejde om børn og unge med og uden særlige behov. Særligt et fokus på de sårbare børn og unge skal opprioriteres på tværs af kommunens forskellige institutioner, som ud over skolerne, for eksempel også tæller Musik- og Kulturskolen, Dragør Ungdomsskolen og Klub Dragør.
Vedligeholdelse og anlægsinvesteringer

I budgetaftalen er afsat penge til vedligeholdelse og renovering af veje, bygninger og til havnen, som hen over en fire års periode får tilført 40 mio. kr. Robust kystbeskyttelse og klimamål vil også være i fokus. For eksempel er afsat 24 mio. kr. til investering i energibesparelser på kommunens institutioner med etablering af varmepumper og udskiftning af vinduer mv.

Dragør Havn

Muligheder for at etablere ladestandere ved Hollænderhallen til elbiler skal også undersøges nærmere.

Første fase af udviklingsprojektet for Dragør Havn skal sættes i gang næste år inden for den afsatte ramme på 30 mio. kr. Det tæller bl.a. etablering af nye bådpladser, at Østmolen tætnes, og der etableres en havnepromenade der tilgodeser gående, lystfiskere og badende.

V: Beklager konservative trak sig

De enkelte aftalepartier udtaler om budgetaftalen:

Helle Barth, Venstre:

”Jeg er som borgmester rigtig glad for, at kommunens budget for 2022-2025 er på plads – det er et budget, der bærer kommunen godt videre. Årets budgetproces har været god og konstruktiv og er mundet ud i en aftale mellem AOTV, hvor alle partier har strakt sig. Jeg vil dog beklage, at Konservative meget tidligt i processen trak sig fra budgetforhandlingerne.

Det har været vigtigt for Venstre, at den vedtagne økonomiske politik er overholdt samtidig med, at de udmeldte rammer fra Kommunernes Landsforening og Regeringen for service og anlæg overholdes, hvilket er med til at konsolidere kommunens økonomi og holde de kommunale skatter i ro. Venstre kan stå fuldt inde for det aftalte budget. Således holdes kassebeholdning på mere end 40 mio. kr. og driftsoverskuddet øges til 60 mio. kr.

Budgetaftalen for 2022-2025 for Dragør Kommune er helt uden rammebesparelser, og med fokus på at levere god service til borgerne på et godt og ansvarligt niveau.
I budgettet er afsat midler til at igangsætte første fase af havnens udviklingsprojekt som bl.a. indebærer en oprensning af havnen og etablering af flere bådpladser. Desuden har der i aftalen været fokus på prioriteringen af den grønne dagsorden ved blandt andet at investere i energibesparende tiltag samt i kyst- og klimasikringen.
Jeg vil gerne takke Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Tværpolitisk Forening for det konstruktive forhandlingsforløb.”

DF: takker forligspartnere

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti:

”Det er med glæde for Dansk Folkeparti, at vi atter i år fik et bredt flertal for budgettet. DF deltog igen i år for 12. gang i træk ud af de 12 år, vi har været i byrådet. En stor tak vores forligspartnere.

Et budget er grundlaget for alle kommunens handlinger i de næste fire år. Hvilke opgaver vælger flertallet af AOTV at fremme; det fremgår af budgettet.

Vi har naturligvis ikke kunnet få alle vores ønsker med, men forliget afspejler vores ønsker. En stor satsning på miljø og kystsikring. En god og robust ældrepolitik og en havneudbygning – for bare at nævne tre dele.”

S: Vi er tilfredse

Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet:

”Socialdemokratiet ser med stor tilfredshed på budgetaftalen for 2022, der prioriterer de nødvendige investeringer i både velfærd og klima.

Det er desværre ikke lykkedes at samle hele kommunalbestyrelsen bag budgettet denne gang, det havde vi gerne set, men vi er tilfredse med det endelige resultat. Budgettet er ansvarligt og overholder vores økonomiske pejlemærker i forhold til kassebeholdning, driftsoverskud og serviceramme. Det har været vigtigt for Socialdemokratiet.

Vi er i særdeleshed glade for investeringen til flytning af Hjemmeplejen til Enggården og ser frem til, at det bliver realiseret. Det betyder, at der kan flyttes penge fra mursten til mennesker, og det sikrer samtidig en bedre faglig sparring mellem Plejehjemmet og Hjemmeplejen.

Dertil er det – på trods af nogle justeringer rundt omkring i budgettet – lykkedes os at tilføre øgede midler til både børn og ældre.

Tak til Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre for en god og konstruktiv proces.”

T: Tak til forvaltningen

Peter Læssøe, Tværpolitisk Forening, udtaler:

”Liste T (Tværpolitisk Forening) er rigtig glad for budgetforliget og vil gerne sende en tak til forligspartierne og en særlig tak til forvaltningen, der har deltaget i rigtig mange møder på hverdagsaftener og i weekender.

Vi er tillige tilfredse med, at det er lykkedes at skabe et kommunalt budget i god balance på trods af, at Corona-pandemien har alvorlige konsekvenser for mange Dragør-borgere og for Dragør Kommune generelt.”

Budgetaftalen godkendes i kommunalbestyrelsen mandag 11. oktober 2021. Derefter kan budgetaftalen og afstemningsbilaget læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Seneste artikler

 

Fik du læst?