7+8=15 – Politisk overblik

I den forgangne uge var der møde i Kommunalbestyrelsen med en række vigtige emner til behandling. Vi bringer her et udpluk.

Kys og Kør lomme på Nordstrandskolen
Kommunalbestyrelsen sender 350.000 kr. afsted til etablering af en Kys og Kør lomme ved Nordstrandskolen.

Kys og Kør lommen (afsætningspladserne) på Hartkornsvej kan rumme syv personbiler og placeres syd for den nuværende buslomme, der ligeledes er placeret ud for skolen.

Anlægsarbejdet forventes at blive udført i løbet af efteråret 2018.

Ingen dispensation til søskendepar
En familie fra Dragør er kommet i klemme i en sag om søskendegaranti for deres børn som, mod familiens ønsker, går på hver sin skole i Dragør.

Sagen kortfattet går på, at klassekvotienten prioriteres frem for søskendegaranti. En sag som har skabt heftig debat og en sag som familien nu har sendt til Ankestyrelsen.

En sag hvor Liste T forsøgte en politisk håndsrækning til den berørte familie, med et forslag til Kommunalbestyrelsen om dispensation i den pågældende søskendesag – begrundet med, at der ikke var taget hensyn til søskendekriteriet, da de nye skoledistrikter blev lagt fast og set i lyset af praksis i andre kommuner.

Et forslag som Liste T og Socialdemokratiet støttede op omkring, men som endte med modstand fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti som i stedet sender sagen tilbage til forvaltningen som skal komme med et nyt oplæg til en ny model for den fremtidige indskrivning til skolernes 0. klasser. Modellen skal tage udgangspunkt i ét skoledistrikt og skal prioritere søskendegaranti og dernæst afstanden til nærmeste skole.

Derudover skal forvaltningen præsentere én eller flere modeller for indskrivning af øvrige elever, hvor der udover eventuelt søskende og afstand til nærmeste skole, også tages hensyn til den politisk ønskede klassekvotient.

Indtil videre må søskendeparret således cykle hver sin vej i skole mens forældrene kæmper videre med politikerne.

Dødsstødet til Tennishal på Engvej
Et flertal med AOCV godkendte den nye Lokalplan 77A som endegyldigt sætter bremsen i for byggeri af en tennishal på Engvej.

Med den nye Lokalplan 77A udlægges området som et Sports- og Fritidsområde med mulighed for begrænset udvidelse af eksisterende bebyggelser, men en Tennishal kan der ikke etableres.

Liste T stod som eneste parti alene med ønsket om at Dragør Tennis fik muligheden for opførelse af en Tennishal på Engvej.

Naboer kørt over i byggesag A.P. Møllers Allé 55
Et nyt erhvervsbyggeri på godt 3300 kvm med blandet lager og kontor på arealet ved den tidligere flyskole, kan blive en realitet med en AOV flertalsbeslutning, dog under forudsætning af, at bebyggelsesprocenten i henhold til lokalplanen overholdes og det eksisterende beplantningsbælte fastholdes.

I sagen blev det desuden besluttet, af et flertal bestående af AOV, at sagen ikke skal sendes i nabohøring, hos naboerne på D.B. Dirchsens Allé. En beslutning Liste T mener er i strid med flere bestemmelser i lokalplanen.

Sagen har udløst debat fra flere af naboerne på D.B. Dirchsens Allé som er uforstående overfor at der ikke er nabohøring i forbindelse med byggeriet.

Helle Barth formand for nyt Temaudvalg om Demokrati som erstatter Dige udvalget.
På et konstituerende møde i kommunalbestyrelsen i december 2017 blev der udpeget en formand til et nyt § 17, stk. 4-udvalg (”temaudvalg”), om klima/diger også kaldet Dige-sagen. Et udvalg som Helle Barth skulle stå i spidsen for.

Helle Barth (V)

Vandstanden i Dragør er i mellemtiden kommet under kontrol og Dige udvalget er nu omdannet til et temaudvalg om demokrati.

Hvad er et temaudvalg om demokrati?

Ifølge administrationen er formålet med at nedsætte et temaudvalg om demokrati, at forny og styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen ved, at anbefale en vifte af praktiske metoder, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med konkrete problemstillinger.

Med henblik på at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen er det temaudvalgets opgave:

• At indsamle erfaringer med nye metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse fra Dragør, andre kommuner, forskning mv.
• At drøfte og opliste fordele/ulemper ved de enkelte metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.
• At anbefale en vifte af metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.

Allan Holst i spidsen for et nyt Temaudvalg om infrastruktur
Endnu et § 17, stk. 4-udvalg ser dagens lys fra august besluttede et flertal på sidste uges Kommunalbestyrelsesmøde.

Allan Holst (S)

Overskrifterne for det nye Infrastrukturudvalg er ifølge administrationen:

• Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering
• Skiltning, faciliteter og tilgængelighed
• Selvkørende busser
• Generel trafikafvikling i samt til/fra Dragør Kommune

Temaudvalget om infrastruktur har et meget bredt opgavefelt og der er derfor arbejdet med en opdeling i mindre temaer og faser.

Det Rådgivende Havneråd nedlægges og erstattes af et nyt dialogforum
Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sidste uges møde, havnefogeden til at etablere et nyt dialogforum for havnens brugere, som erstatning for det tidligere Rådgivende Havneråd.

Havnens nuværende Rådgivende Havneråd som er såkaldt § 17, stk. 4 udvalg blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 15. december 2016, og udvalget er nedsat for perioden 2017 til og med 2018.

Det Rådgivende Havneråd har behandlet en række temaer om havnens udvikling, fra sammenhæng mellem havn og by, krav til fremtidens lystbådehavne til mere tekniske forhold om ændring af moler og indsejlingsforhold.

Det nye dialogforum skal sikre en fortsat god dialog med havnens brugere herunder fiskere, sejlere, klubber, museer og erhvervsliv. De konkrete deltagere i det nye dialogforum og arbejdsformen aftales nærmere mellem havnefogeden og brugerne.

Det nye dialogforum vil kunne opstartes i sommeren 2018.

Du kan læse hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet på Kommunens hjemmeside her

Seneste artikler

 

Fik du læst?