Politisk overblik: Vigtig tirsdag i Dragør

Det politiske arbejde i Dragør starter så småt op efter sommerferien og det er med en fyldig dagsorden med mange vigtige punkter som de lokale politikere i BEPU/By-, Erhvervs og Planudvalget skal tage stilling til tirsdag aften i Havnestuen.

Få overblikket her:

BEPU

Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)

 

Dagsorden:

DRAGØR TENNIS – BELYSNING AF SCENARIER FOR FLYTNING AF FACILITETER

Sagen belyser forskellige mulige scenarier for en flytning af Dragør Tennis faciliteter til Hollænderhallen – samt opførelse af en tennishal; herunder finansieringsmuligheder m.m

LOKALPLAN I ”MADSENS KROG”, DRAGØR HAVN

Forvaltningens dialog med fritidsklubberne i Madsens Krog om arealer og faciliteter er resulteret i et forslag som forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.

INDBLIKSGENER OG LOKALPLANLÆGNING, ØRESUNDS ALLÉ 21

Dragør Kommune har modtaget en byggeansøgning til et nyt enfamiliehus i 2 etager, Øresunds Alle 21. Der er ansøgt om en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens 1. sal, helt ud til grænserne mod naboerne.

Ved høring er der fra omboende modtaget indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderer at der er tale om væsentlige indsigtsgener.

Byggeriet overholder gældende lokalplan 54 og det ligger inden for byggeretten. Ansøger har derfor krav på at få en byggetilladelsen med mindre udvalget beslutter at nedlægge et § 14 forbud og udarbejder en ny lokalplan inden for 1 år som regulerer omfang og placering af tagterresser i 1. sal højde.

LANDZONETILLADELSE TIL RIDE- OG ERHVERVSHAL

Der skal behandles en ansøgning om landzonetilladelse til en ride- og erhvervshal på 1950 m2, på landbrugsejendommen Ndr. Dragørvej 12.

JORDARBEJDER VED NDR. DRAGØRVEJ – LANDZONETILLADELSE

Stillingtagen til ansøgning om midlertidig landzonetilladelse til jordarbejder på en ejendom nord for Ndr. Dragørvej.

Ansøgningen knytter sig til en sag om etablering af en besøgsgård/

dyrepark på ejendommen, der afventer ansøgers projektmateriale til lokalplanlægning.

VEJSYN 2018 – LOKALITETER

Forslag til lokaliteter og strækninger, som besigtiges på det årlige vejsyn

MARKEDSFØRINGSPULJEN: DRAGØR HAVNEFEST, JUL I DRAGØR OG CLAUS EHLERS ANSØGER OM TILSKUD

Dragør Havnefest, Jul i Dragør og Claus Ehlers ansøger om tilskud fra markedsføringspuljen.

BUDGETOPFØLGNING 2018 PÅ BEPUS OMRÅDE

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet til kollektiv trafik med 600.000 kr.

FORSLAG FRA A – STATUS FOR NY SKURBY PÅ DRAGØR HAVN

Allan Holst (A) har i mail den 22. juli 2018 bedt om at få følgene forslag på dagsorden.

”A gruppen anmoder om, at følgende optages på næste møde i BEPU.

BEPU orienteres for en status for Ny Skurby på Dragør Havn, udfordringer for etablering, og hvordan vi kommer videre for udviklingen af den Ny Skurby.”

FORSLAG FRA C – DEN FREMTIDIGE BY OG BOLIGUDVIKLING FOR HUSEJERE I FØRSTE RÆKKE

Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 3. juli 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

”C gruppen foreslår at udvalget drøfter – i forlængelse af KB principielle beslutning vedr. Diger- den fremtidige by og boligudvikling for husejere i første række.

Motivation: i forbindelse med at digerne over tid vil blive højere må det forventes, at ønske om ændret byggeri vil komme. Derfor bør udvalget tage en indledende drøftelse af dette, med henblik på en videre politisk proces.”

FORSLAG FRA C – UDVIKLINGEN AF ARRANGEMENTER OG EN STATUS PÅ DISSE

Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 3. juli 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

”C gruppen foreslår at udvalget drøfter udviklingen af arrangementer over sommeren i byen og får en status på disse

Motivation: Delegationsplanen tilsiger at direktionen har kompetencen til at give bevillinger til arrangementer. Dette er fornuftigt og godt men politisk bør vi overveje at få en årlig opgørelse og drøftelse af omfanget.”

FORSLAG FRA O – OPHÆVELSE AF BINDING TIL LUFTFARTS FORMÅL

Morten Dreyer (O) har i mail af 3. juni 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

”Areal mærket V i Lokalplan 27 ændres til almindelig erhverv.

Siden 1980erne har det mindre areal vest for GateGourmet været fastlåst til eventuel kommende lufthavns brug.

Hvis man ser på Lufthavnens udbygningsplaner på både kort og langt sigt (5 til 30 år), så viser det sig, at arealet ikke indgår i deres store planer.

DF foreslår derfor, at Dragør i dialog med Lufthavnen ophæver fastlåsningen til direkte lufthavns erhverv, med henblik på almindelig erhverv.

Og til salg til byggeri af erhvervs bebyggelse.”

POLITIANMELDELSE, SØVEJ 39 OG 39A

Tårnby kommune har oplyst, at der er indgivet politianmeldelse for overtrædelse af vilkårene om stærkt støjende byggeaktiviteter på adressen Søvej 39 og 39A, Dragør.

ANLÆGSARBEJDER VED RUNDKØRSEL ØST KØBENHAVNS LUFTHAVN

Københavns Lufthavn iværksætter anlægsarbejder fra medio august 2018 til medio januar 2019 ved rundkørsel øst, inklusiv Amager Strandvej og Kystvejen, for at forbedre trafikafviklingen i området ved rundkørslen.

For at optimere trafikafviklingen omkring rundkørsel øst i Københavns Lufthavn iværksætter lufthavnen anlægsarbejder fra medio august 2018 (forventeligt fra den 13/8) og frem til medio januar 2019 ved rundkørsel øst i lufthavnen. Dette inklusiv Amager Strandvej og Kystvejen.

Anlægsarbejderne søges gennemført, så trafikken gennem rundkørslen i anlægsperioden opretholdes dog med begrænset kapacitet som følge af den knebne plads. Arbejderne vil derfor medføre gener i form af kødannelser for trafikanterne på alle tilfartsveje, indtil arbejderne er færdige.

Arbejderne består i:

  • En ekstra venstresvingsbane på motorvejsbroen mod Amager Strandvej.
  • En ekstra venstresvingsbane på Amager Strandvej mod motorvejsrampen mod København.
  • Forbedringer på Kystvejens tilslutning til rundkørsel øst, herunder en ekstra vejbane ind i rundkørslen fra Kystvejen.

Efter arbejdernes gennemførsel er kapaciteten omkring rundkørslen øget med forbedret trafikafvikling til følge, idet signalanlæggene med ekstra svingbaner kan afvikle flere trafikanter ad gangen.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?