Pressemeddelelse: Med justeringer er der i Dragør Kommune indgået nyt budgetforlig

Pressemeddelelse:

Forud for Kommunalbestyrelsesmødet i aften den 04.oktober, har Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgået en ny aftale, som indeholder justeringer til det budgetforlig, som blev indgået i sidste uge. Justeringerne er særligt sket på baggrund af den seneste uges dialog med borgere m.fl., og har til formål bedre at imødekomme kommunens aktuelle udfordringer, men fortsat også at indeholde visioner for Dragørs udvikling.

Godkendes den 4. oktober

Budgetforliget skal godkendes i kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Budgetaftalen og afstemningsbilaget kan ses nedenfor og kan også læses på Dragør Kommunes hjemmeside.


Dragør Kommune. Budgetaftale 2019-2022

Der er indgået budgetaftale for budget 2019-2022 i Dragør Kommune mellem følgende partier:

 • Socialdemokratiet (A)
 • Dansk Folkeparti (O)
 • Venstre (V)

Gennem en årrække har skiftende regeringer sat snævre rammer for udviklingen i kommunernes serviceog anlægsudgifter. Udviklingen i Dragør Kommunes demografiske og sociale udgifter overstiger således væsentligt servicerammen for 2019.

Derfor har det været påkrævet med meget hårde prioriteringer på både serviceområdet og tilsvarende på anlægsområdet. Overskrider kommunen drifts- og anlægsrammerne, risikerer vi sanktioner fra regeringen.

Samtidig er den nationale prognose for væksten i indkomsterne for Dragørs borgere nedjusteret. Dette medfører lavere skatteindtægter i 2019 og frem, hvilket reducerer kommunens råderum med mere end 20 mio. kroner om året. Også af denne årsag er det nødvendigt at holde igen med udgifterne. Ellers tømmes kommunekassen i løbet af kort tid.

Budget 2019-2022 indeholder således væsentlige besparelser, som rammer bredt over alle kommunens opgaveområder. Vi har effektiviseret kommunens drift på en række områder gennem flere år. Nogle steder kan der effektiviseres yderligere, men på de fleste områder vil besparelserne kunne mærkes hos både medarbejdere og borgere. Med disse tiltag sætter vi serviceniveauet på linje med andre kommuner i Hovedstadsområdet.

Trods de svære rammer for den politiske prioriteringsopgave, er det dog lykkedes aftaleparterne at prioritere en række nye tiltag både på driftsområdet og på anlægsområdet. Dette inkluderer:

 • Strukturel tilpasning på institutionsområdet.
 • Boligudvikling
 • Fritids- og sportsanlæg for byens borgere.
 • Naturtræningsfaciliteter.
 • Lokal ældrevelfærdspulje for Enggårdens beboere.
 • Årligt ældretopmøde.
 • Elcykler til hjemmeplejens medarbejdere.

Desuden er parterne med denne budgetaftale enige om en mere langsigtet tilgang til at fastholde en fortsat robust økonomi i Dragør Kommune. Med budgetaftalen forpligter aftaleparterne sig nemlig også til at iværksætte et program for optimering af ejendomsstrukturen, der over en årrække skal frigøre midler til velfærd for borgerne og til en fastholdelse af en solid kommunal økonomi, i stedet for vedligeholdelse og genopretning af bygninger.

Udvalgsopdelte budgetændringer:

By-, Erhvervs- og Planudvalget

Drift

 • Indtægten forøges med 200.000 kr. om året fra 2019 og efterfølgende år, ved etablering af betalingspladser til autocampere på havnen.
 • Indtægten på havnen øges med 90.000 kr. om året fra 2019 og efterfølgende år, ved takstforhøjelse på havnens driftsområde.
 • Budgettet til kollektiv trafik tilpasses til de forventede udgifter, med reduktion af 180.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.
 • Fra 2020 og efterfølgende år øges budgettet med 434.000 kr. til at fastholde den højere frekvens på linje 35 til lufthavnen.

Parterne ønsker at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet reduceres med 100.000 kr. pr. år fra 2020 og efterfølgende år. For at bringe budgettet for udlejning af erhvervsarealer på Dragør Havn i balance tilføres 500.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020.

 • Turistkontoret tilføres 55.000 kr. pr. år i 2019 og efterfølgende år til styrkelse af ledelsen i forbindelse med et forventet samarbejde med Dragør Turistråd og Museum Amager.

Anlæg:

 • Til etablering af nye toiletter, baderum og ombygning af Madsens Krog til glæde for klubberne i Madsens Krog afsættes 1.950.000 kr. i 2019. Beløbet supplerer de 700.000 kr., som tidligere er afsat.
 • Budgettet til vedligehold og genopretning af Dragør Havn løftes med 2.184.000 kr. pr. år i 5 år fra 2019, gennem tilførsel af 2.500.000 kr. pr. år i perioden og ved fjernelse af den nuværende pulje på 316.000 kr. pr. år i samme periode.
 • Til byggemodning af det vestlige byggefelt på havnen tilføres 800.000 kr. i 2019, 2.500.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021.
 • Til genopretning af kommunens bygninger (ud over Enggården) tilføres 1.000.000 kr. i 2019 og derefter 2.000.000 kr. pr. år i efterfølgende år.
 • Budgettet til genopretning af veje reduceres med 1.000.000 kr. i 2019.
 • Til udvikling af et anlægsprojekt for kystbeskyttelse af hele Dragør Kommune afsættes 2.500.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022.
 • Til boligudvikling på Engvejsarealet afsættes 500.000 kr. i 2019. Parterne ønsker at udarbejde en helhedsplan for områdets disponering, som omfatter almene boliger, ejerboliger samt rekreative arealer.
 • Der afsættes 340.000 kr. i 2019 til indkøb af flydespærringer til kystberedskabet.
 • Parterne ønsker at forbedre pladsen foran Hollænderhallen i forhold til ankomst, parkering og forbindelser på tværs af området. Der afsættes 500.000 kr. i 2020, 1.850.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022.
 • Anden etape af udskiftning til LED-belysning i kommunale bygninger udsættes til 2020 med reduktion af 2.500.000 kr. i 2019 og tilførsel af 2.500.000 kr. i 2020.
 • Der afsættes 1.000.000 kr. i 2020 til indkøb af materiel til vintervedligehold.

Der afsættes 700.000 kr. i 2019 til etablering af signalregulering i fodgængerfeltet ved Ndr Dragørvej.

Børne-, Fritids og Kulturudvalget

Drift:

Budgettet til Hollænderhallen og Kongelundshallen tilpasses til nedsat åbningstid, med reduktion på 55.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Budgettet til drift af svømmehallen reduceres med 2.540.000 kr. i 2019, jf. tidsplan for forventet åbning af svømmehallen.

 • Budgettet til dagpasning reduceres med 415.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020 og efterfølgende år på baggrund af opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave.
 • Budgettet til dagpasning reduceres med 600.000 kr. i 2019 og efterfølgende år på baggrund af sammenlægning af hhv. den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten. Budgettet til tilskud til efterskole bortfalder og reduceres således med 50.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.
 • Budgettet til Hollænderhallen tilføres 30.000 kr. i 2019 til indkøb af mobil teleslynge.
 • Effektivisering pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering, med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.
 • Tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen fjernes, hvilket medfører en besparelse på 250.000 kr. i 2019 og efterfølgende år. Det forventes, at samarbejdet fortsætter indenfor skolernes økonomiske ramme.
 • Budgettet til Dragør Kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Anlæg:

 • Der afsættes 500.000 kr. i 2019 til undersøgelser og 3.000.000 kr. i 2020 til støtte til etablering af Copenhagen White Water Park, som er et friluftsanlæg til forskellige typer surfing og padling samt rekreativ park for Dragørs borgere. Anlægget etableres i området omkring

Hollænderhallen/Kirkevej. Der udarbejdes en helhedsplan for trafikafvikling, parkering o.l. i forbindelse med udvikling af lokalplan for området og offentlighedens tilgængelighed til området som et samlet friluftsområde.

Finansieringen forudsætter, at der indhentes tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde o.l.

Foreningen CWWP står selv for dette.

 • Der afsættes 100.000 pr. år i 2019, 2020 og 2021 til etablering af friluftstræning, motions- og hjertestier ved Sydstranden samt til etablering af en vandpost.
 • Der afsættes 150.000 kr. i 2020 til etablering af et projekt om maritime nyttehaver til undervisningsbrug.
 • Der afsættes samlet 2.100.000 kr. i 2019 til omstrukturering på SFO- og dagtilbudsområdet.

Skoleudvalget

Drift:

 • SFO- taksten forhøjes fra 1. januar 2019, hvilket skal give en forventet merindtægt på 3.500.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Anlæg:

 • Etablering af ventilation til Dragør Skole udsættes til opstart i 2020, med reduktion af 1.000.000 kr. i 2019 og tilførsel af samme beløb i 2020.
 • Til modernisering af skoletoiletter tilføres 500.000 kr. om året i 2019 og 2020 og 1.000.000 kr. om året i 2021 og 2022.
 • Der afsættes samlet 2.100.000 kr. i 2019 til omstrukturering på SFO- og dagtilbudsområdet. Parterne er enige om, at renoverings- og anlægsinvesteringerne på skoleområdet vil blive fastlagt, når vi kender det endelige provenu ved salg af kommunale ejendomme.

Social- og Sundhedsudvalget

Drift:

 • Der reduceres 100.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. pr. år i efterfølgende år i ressourceforbruget på flygtningeområdet.
 • Der reduceres med 306.000 kr. i 2019 og efterfølgende år på baggrund af en forventet mindreudgift, som er et resultat af repatriering af flygtninge.
 • Tandklinikkens budget reduceres med 50.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020 og efterfølgende år, som følge af mere effektive arbejdsgange i den nye, samlede tandklinik.
 • Der reduceres 700.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år på samdrift i aften- og nattevagter mellem Enggården, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.
 • Der reduceres med 800.000 kr. i 2019 og 1.200.000 kr. pr. år fra 2020 og efterfølgende år. Besparelsen forventes indhentet ved revisitation af borgere over 80 år, som modtager hjemmepleje, og med tilpasning af ydelserne til gennemsnittet af hovedstadskommunerne. SSU får løbende opfølgning hver 3. måned på revisiteringen af borgerne i hjemmeplejen.
 • Det øgede fokus på det specialiserede børne- og voksenområde fra både Dragør og Tårnby

Kommunes side lægges ind med en forventet besparelse på 1.500.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Det skal således bl.a. vurderes, om det er muligt at hjemtage borgere, der er visiteret til midlertidige og varige botilbud i henhold til servicelovens 5 107 og 5 108. Der vil blive fulgt op på denne besparelse i de løbende budgetopfølgninger.

 • Psykologhjælp til unge. Parterne afsætter 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. fra 2020 og efterfølgende år til psykologhjælp til unge i Dragør. Tilbuddet organiseres efter principperne om en åben, gratis og anonym rådgivning og i forlængelse af det arbejde, som er igangsat i Social- og Sundhedsudvalget.
 • Der tilføres 1.850.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år, til opretholdelse af det nuværende serviceniveau for rengøring hver 14. dag og bad efter ønske, som konsekvens af at den statslige pulje til værdighedsmidler udløber.
 • Der tilføres 500.000 kr. pr. år i 2019 og efterfølgende år til lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme.
 • Der tilføres 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år til en ældrevelfærdspulje til fremme af livskvalitet for Enggårdens beboere.
 • Der tilføres 360.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år til den lovpligtige kommunale akutfunktion.
 • Der tilføres 60.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år til afholdelse af ældretopmøde.
 • Der tilføres 38.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år til Handicaprådet, herunder til uddeling af en årlig handicappris.
 • Der afsættes 100.000 kr. om året i 2019 og 2020 til indkøb af elcykler til Hjemmeplejen.

Anlæg

 • Til genopretning af Enggården, herunder nyt tag, tilføres 749.000 kr. i 2019, 2021 og 2022. 1 2020 tilføres 2.800.000 kr.

Økonomiudvalget

Drift:

 • Rådhusdriften reduceres med 100.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.
 • Pulje til frivillighed og aktivt medborgerskab reduceres med 100.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.
 • Med afsæt i regeringen og KL’s økonomiaftale fra 2016 indføres E-handel, der skal bidrage til effektivisering af kommunens indkøb samt til reducering af tidsforbruget til indkøb for medarbejdere på kommunens institutioner, der således kan fokusere mere på deres kerneopgaver. Effektiviseringen udmøntes af administrationen og indebærer en effektivisering på kommunens samlede indkøb på netto 100.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020, 300.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022 og efterfølgende år.
 • Administrationen af pensionsmidler omlægges, hvilket indebærer en reduktion på 1.300.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.
 • Rammebesparelse på 5.000.000 kr. i 2019 og efterfølgende år. Besparelsen udmøntes af administrationen og fordeles på alle kommunens sektorer. Besparelsen tilstræbes i første omgang gennemført som effektiviseringer, men på de fleste områder må også forventes servicereduktioner for borgerne. Hvor der foreligger politisk besluttede servicestandarder, kan der efterfølgende blive behov for at revidere disse.
 • Nedjustering af pris- og lønregulering (P/L) med 1.350.000 kr. i 2019 og 1.000.000 i efterfølgende år. Nedjusteringen udmøntes som en rammebesparelse af administrationen. Besparelsen fordeles på alle kommunens sektorer og kan medføre effektiviseringer men også servicereduktioner for borgerne. Hvor der foreligger politisk besluttede servicestandarder, kan der efterfølgende blive behov for at revidere disse.
 • Et styrket fokus på sparede IT-Iicenser og muligheder for digitalisering på alle kommunens sektorer skal frigøre 1.000.000 kr. i 2019 og efterfølgende år. Parterne ønsker, at ledige kommunale bygninger udlejes.

Program for optimering af ejendomsstruktur

Med budgetaftalen forpligter aftaleparterne sig til at iværksætte et program for optimering af ejendomsstrukturen, der over en årrække skal frigøre midler til velfærd for borgerne og en fastholdelse af en solid kommunal økonomi i stedet for vedligeholdelse og genopretning af bygninger. Programmet vedrører i første omgang nedenstående tre spor for henholdsvis dagtilbud, SFO og kultur.

Spor 1 – dagtilbud:

Der gennemføres følgende ændringer:

 • Høgevænget vuggestue og børnehave lukkes 1. januar 2020. Der udarbejdes senest i første kvartal 2019 en redegørelse til BFKU, som sammenholder kapacitet, behov og pladsfordeling for pasning på det samlede 0-6 område.
 • Der oprettes en integreret institution i Søvang i nuværende lokaler samt i lokalerne for Sølyst SFO og klub.

Med ovenstående rokader reduceres med én leder og sparet bygningsdrift på 675.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Desuden undgås behov for genopretning af Høgevænget på 1.800.000 kr., og der kan forventes en salgsindtægt til kommunekassen ved salg af Høgevænget på 10.800.000 kr., der ikke indgår i budgettet, men først indregnes i regnskabet, når salget er gennemført. Beløbet medvirker til, at den nødvendige likviditet er til stede for en fortsat udvikling af Dragør Kommune.

Spor 2 — SFO og klub:

Der gennemføres følgende ændringer:

 • Der etableres én samlet SFO for Store Magleby Skole i lokalerne for Tulipanen og Kirkevejens SFO.

Dette indebærer at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.

 • Der etableres én samlet SFO for Nordstrandskolen i eksisterende lokaler. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.
 • Der etableres én samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens SFO og Blushøj SFO. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.
 • Klub Dragørs aktiviteter samles på Elisenborg og Krudthuset. Det betyder at klub-aktiviteterne på klub Sølyst lukkes.

Med ovenstående rokader vil der ske en reduktion på 6 SFO ledere, dvs. en reduktion fra 9 til 3 SFO ledere samt lukning af to institutioner, idet lokalerne for Sølyst SFO indgår i en integreret daginstitution.

Ovenstående rokader skal indebære driftsbesparelser til ledelse, vedligeholdelse mv. på 1.300.000 kr. i 2019 og 2.450.000 kr. i 2020 og i efterfølgende år.

1 2019 tilføres 2.100.000 kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO- og dagtilbudsstruktur. Desuden anslås frasalg af Jægervejens og Hovedgadens SFO til fx boliger, jf. Ejendomsanalysen, at bidrage med engangsindtægter til kommunekassen på ca. 8.000.000 kr., der ikke indgår i budgettet, men først indregnes i regnskabet, når salget er gennemført. Beløbet medvirker til, at den nødvendige likviditet er til stede for en fortsat udvikling af Dragør Kommune.

Spor 3 – kultur:

Der gennemføres følgende ændringer:

 • Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse for lokalarkivet på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Fælles forståelse

Aftaleparterne er enige om:

 • At alle elementer i budgetaftalen indgår i et samlet forlig. Aftaleparterne forpligter sig derfor til, at bakke op om og arbejde for gennemførelsen af hele budgetaftalen.
 • At konsekvenserne af ændrede forudsætninger for budgetaftalen drøftes mellem aftaleparterne.
 • At budgetaftalen indgås under forudsætning af en samlet overholdelse af rammerne i økonomiaftalen for alle landets kommuner. Hvis KL vurderer, at det er nødvendigt for en samlet aftaleoverholdelse for landets kommuner, kan det blive nødvendigt at justere budgetaftalen. At såfremt der er inkonsistens mellem denne budgetaftale og afstemningsbilaget (regnearket), så er det afstemningsbilaget som gælder.
 • At budgettet for 2019 sætter en fornuftig økonomisk ramme for kommunens økonomi i 2019, med de tiltag, der er aftalt. Hvis der – mod forventning – skulle opstå en situation med en forværret økonomisk udvikling i løbet af første halvår 2019, er parterne enige om at revurdere budgettet herunder anlægsudgifterne – i lyset heraf

Bilag: Afstemningsbilag endelig 24-9-18 (3)


Yderligere information:

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, mobil: 30101078
Allan Holst, Socialdemokratiet, mobil 22800083
Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, mobil: 30101081

Kilde: Dragør Kommune

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?