Landzonetilladelse til maskinhal

Der er meddelt landzonetilladelse til en maskinhal (driftsbygning) på ca. 589 m², beliggende på ejendommen Møllegade 15.

Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør, pt@dragoer.dk.

Tilladelsen kan påklages

Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.

Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

KONTAKT
Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00
Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?