Referat: “Borgermøde om Lokalarkivet”

Den 21. januar var der indkaldt til borgermøde i Dragør hvor sagen om Dragørs Lokalarkiv var på dagsordenen. Mødet fandt sted i aulaen på Dragør Skole og flere end 100 borgere og repræsentanter for de politiske partier i Dragør mødte op til debat. Havde du ikke mulighed for at være med, så kan du her læse et fyldigt uddrag fra borgermødet.

Referat af Kristine Bak, formand for Liste T i Dragør

Referat af borgermøde om Lokalarkivet den 21. januar 2019

Ordstyrer var sognepræst Jens Bach Pedersen.

Peter Læssøe introducerede med at gennemgå beslutningerne om lukning af Lokalarkivet i det gamle rådhus, der ligger i AOVs budgetforlig, og de nye beslutninger fra BFKUs møde den 16. januar om at belyse andre muligheder. Han opfordrede til, at vi ser fremad og afsøger nye perspektiver.

Jens Bach Pedersen gav herefter ordet til politikerne.

Partiernes indlæg

Allan Holst (A) sagde, at han var glad for at se så mange og takkede Liste T for at tage emner op til lokal debat. I budgetforliget har AOV lagt et samarbejde mellem Lokalarkivet og biblioteket til grund. Men på BFKU nåede alle partier til enighed om at undersøge mulighederne for at bevare Lokalarkivet i det gamle rådhus og for et samarbejde med Museum Amager. Der var også et flertal for, at endelig stillingtagen til den fremtidige organisering af bibliotekerne afventer de nævnte analyser. Sagen kommer på KB-mødet den 30. januar.

Charlotte Saabye (Radikale) sagde, at når der skal være besparelser på andre områder, herunder institutionerne, kan dette område ikke gå fri. Men hun stillede spørgsmålstegn ved, om forslaget reelt vil betyde en besparelse. Hun ser gerne, at budgettet gentænkes, og andre forslag belyses, men understregede at et samlet bibliotek/kulturhus i Hollænder Hallen er helt ”uspiseligt” for det radikale Venstre, fordi det vil gå ud over idrætten.

Ebbe Kyrø (T) talte om den store opbakning og interesse, der er for Lokalarkivet med dets meget dygtige arkivleder og den store frivilliggruppe, som arbejder med arkivalierne. Lokalarkivet samarbejder med mange i kommunen, herunder skolerne, hvor arkivaren levendegør historien. Hertil kommer, at selve bygningen, det gamle rådhus, er markant i bybilledet og giver en fin afgrænsning af den gamle by. Huset er ikke fredet, men han opfordrer til, at det gøres bevaringsværdigt som en del af formidlingen om Dragørs historie.

Helle Barth (V) sagde, at det ikke var et mål i sig selv at nedlægge Lokalarkivet. Men at det havde været nærmest en umulig opgave at lave budgettet for 2019, og resultatet lever ikke op til Venstres mål. Dog har man set en synergi i et samarbejde mellem Lokalarkivet og biblioteket – men Venstre ser også en mulighed i et samarbejde mellem Lokalarkivet og museerne.

Kenneth Gøtterup (C) ser en fremtid for Lokalarkivet. Det fungerer godt. Han opfordrede til, at der ansættes midlertidigt personale til at varetage digitaliseringen.

Morten Dreyer (DF) sagde, at der er 1.500 hyldemeter kommunale arkivalier. De udgør ca. 85 % af materialet, og de ligger ikke godt i kælderen, hvor man risikerer vandskade, hvis der sprænger et vandrør. De sidste ca. 15 % af arkivalierne er overdraget af borgerne. Han kan godt se Lokalarkivet indpasset på 1. sal i biblioteket på Vestgrønningen, biblioteksaktiviteter i sidelokalerne og fællesrum i den store sal.

Herefter inviterede Jens Bach Pedersen borgerne til at komme på banen.

Borgernes indlæg

Jørgen Frederiksen anbefalede, at de kommunale arkiver flyttes til et lager, og at der sættes en udvendig elevator på det gamle rådhus.

Jan Engell fortalte, at det ikke havde været muligt at forberede UNESCO ansøgningen uden Lokalarkivet. Hans vision er, at vi bruger det gamle rådhus til et historisk center for Dragør.

Else Lykke Madsen ser en bedre udnyttelse af det gamle rådhus, hvis Lokalarkivet bruger det sammen med museerne.

Hanne Bendtsen redegjorde for Bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed i offentlige bygninger. Hvis en bygning skifter formål, skal den indrettes, så den opfylder dagens krav om tilgængelighed for alle. Der er derimod ikke krav om, at eksisterende bygninger skal ombygges, hvis de bruges til deres oprindelige formål. En flytning af Lokalarkivet til Sadolins hus vil udløse krav om handicap-venlighed. I øvrigt er hun ikke bange for sprængte vandrør i det gamle rådhus. De er netop blevet sikret for et par år siden.

Hanne, der er tidligere bibliotekar og nuværende frivillig på Lokalarkivet, redegjorde for at biblioteksarbejde og arkivarbejde er to helt forskellige opgaver, hvor hun konstant må støtte sig til Henning Sørensens faglige råd. Lokalarkivet har fælles bogholderi med bibliotekerne, men det faglige samarbejde er med museerne. Det historiske arkiv bliver brugt konstant – og det kommunale arkiv vil fremover være digitalt.

Hanne opfordrede til at vores lokalarkivar bliver involveret i det videre arbejde. Det er ikke sket endnu.

Allan Holst (A) sagde, at ingen ønsker at sælge det gamle rådhus. Det handler om, hvordan vi håndterer arkivalierne. Den historiske forskning skal fortsætte. Nu skal vi se på hvad mulighederne er, hvis vi går henholdsvis ”biblioteksvejen” og ”museumsvejen”.

Kenneth Gøtterup (C) var enig i Ebbe Kyrøs forslag om at Lokalarkivet gøres ”bevaringsværdigt”. Men sagde i øvrigt, at samarbejde ikke kræver, at man bor i samme hus. Han anbefaler, at Lokalarkivet bliver i det gamle rådhus, indtil digitaliseringen er færdig, og spørger, hvad det gamle rådhus ellers skal bruges til.

Lis Klynge sagde passioneret: Ødelæg ikke biblioteket på Vestgrønningen!

Anne Vermehren spurgte, at man havde medtaget kørselsudgifter til et fjernlager i besparelsesberegningen.

Allan Holst (A) svarede, at A ikke vil bruge mange penge til transport. Han sagde, at man måske kan optimere brugen af bygningen, så også betalende gæster kan bruge den.

Morten Dreyer (O) gættede på, at en renovering af det gamle rådhus vil koste 3 – 4 mio. kr. Men indrømmede, at der ikke er regnet på det. Måske kunne man flytte Lokalarkivet op på 1. sal og bruge stuen til andre formål, f.eks. foreninger?

Jess Folke Andersen opfordrede til at vi fastholder både Lokalarkivet og biblioteket – det er et godt match. Han tror ikke på nogen nævneværdig lejeindtægt, hvis det gamle rådhus skal lejes ud.

Ebbe Kyrø (T) og Allan Holst (A) filosoferede lidt over mulige lejeindtægter af de 250 m2 i det gamle rådhus. De vil afhænge af bygningsstandarden og formålet.

Charlotte Saabye (Radikale) anbefalede, at de kommunale arkiver sendes ud, så der bliver plads. Der er brug for mødelokaler til foreninger i byen. Desuden trænger alle kommunens bygninger til vedligeholdelse.

Kenneth Gøtterup (C) var uenig og sagde, at der er masser af mødelokaler i byen, bl.a. på skolerne og i særlige tilfælde på rådhuset.

Hanne Bendtsen mente, at vi kan prøve at spørge Realdania om støtte til vedligeholdelsen. Fonden vil gerne vise med konkrete eksempler, hvordan man kan vedligeholde bygninger på en fagligt forsvarlig måde, og den har vist interesse for historistiske bygninger.

Jan Engell supplerede med, at huset ikke kun er bevaringsværdigt set udefra, men også indvendigt, særligt underetagen og trappen op.

Carsten Maass fortalte, at både museumsforeningerne og Museum Amagers bestyrelse har sendt et bekymrings­breve til Kommunalbestyrelsen. De er bange for, at samarbejdet om forskning, udstillinger og formidling mellem museerne og Lokalarkivet falder fra hinanden. Der er brug for, at vi tænker os godt om.

Else Lykke Madsen sagde, at det er dyrt at vedligeholde det gamle rådhus og spurgte, om det kan sælges?

Morten Dreyer (O) svarede, at AOV ikke vil sælge huset.

Rikke Karlsson opfordrede til, at vi får tjekket de vandrør – og især til at der bliver lyttet til vandrørene.  Forvaltningen er ikke god til at lytte.

Claus Ehlers ser, at sagen hænger sammen med budgettet – men noterer sig, at det er dejligt, at politikerne har ændret signaler. Han hører opbakning til, at vi skal passe på Lokalarkivet. Og anbefaler at der ses på et samarbejde med museerne.

Anne Marie Stengaard sagde, at hun er meget glad for biblioteket. Men hun savner et folkeligt mødested, måske et folkekøkken. Gerne med længere åbningstid. Måske på havnen?

Helle Barth (V) spurgte, om det vil udfordre arbejdet på lokalarkivet, hvis der også indrettes mødelokaler i huset. Hanne Bendtsen svarede, at det vil kunne håndteres.

Axel Bendtsen talte varmt om, at vi i Dragør sidder på en guldgrube med vores Lokalarkiv, som er kendt og anerkendt i det ganske land.

Pernille Fischer bruger også bibliotekerne. Men talte for, at vi skal have noget meget større. Et kulturhus.

Allan Holst (A) svarede, at han gerne ser et kulturhus med cafédrift. Hvis vores huse gøres mere aktive, vil de også kunne generere indtægter. Vi mangler gamle virksomhedsbygninger, men lad os bruge de bygninger vi har.

Martin Borg advarede om, at vi ikke skal gå på kompromis med historien. Vi skal ikke sende kommunearkivet langt bort – og gav et eksempel på, at undersøgelser i det historiske arkiv meget nemt kan afføde et behov for en yderligere belysning af sagen i det kommunale arkiv.

Hanne Bendtsen opfordrede igen til, at lederen af arkivet og museet inddrages i processen. ”Vi har ikke kunnet komme til orde”. Inddrag dog nogle fagfolk!

Charlotte Saabye (Radikale) sagde, at Museum Amager har brug for arkivet.

Kenneth Gøtterup (C) opfordrede de radikale til at pege på finansieringen. Charlotte Saabye (Radikale) svarede, at dette område også må bidrage med besparelser, og pengene er der ikke.

Carsten Maass sluttede borgerrunden med at konstatere en opbakning til at lade Lokalarkivaren, Henning Sørensen, og museumsinspektøren, Søren Metz, komme med et forslag.

Jens Bach Pedersen gav derefter ordet til politikerne til en afsluttende bemærkning.

Afsluttende bemærkninger fra politikerne

Allan Holst (A) udtrykte vilje til at medvirke til at finde en løsning, der er anderledes end i dag, og understregede, at der er et behov for dialog med dem, der ved noget.

Charlotte Saabye (Radikale) sagde, at det var positivt at der var kommet så mange i aften. Hun vil gerne bevare lokalarkivet, men er bange for økonomien. Det er dog ”uspiseligt” for de radikale at samle bibliotekerne i Hollænder Hallen. Hun sluttede med at opfordre til af der bliver lyttet til fagfolkene.

Ebbe Kyrø (T) sagde ligeledes: Lyt dog til vandrørene – de professionelle og de frivillige. Det er ikke nødvendigt at spare de 100.000 kr. på Lokalarkivet. Der er andre muligheder, selv om vi skal passe på økonomien.

Helle Barth (V) takkede for en god debataften og sagde, at hun tager meget hjem til baglandet.

Kenneth Gøtterup (C) takkede de fremmødte og sagde, at han er enig med Martin Borg om, at vi ikke skal gå på kompromis med kvaliteten.

Morten Dreyer (O) sagde, at det aldrig har været ideen at sælge det gamle rådhus. Lokalarkivet er en del af Dragørs dna.

Peter Læssøe (T) sagde, at vi har fået, hvad vi efterlyste: masser af gode idéer. Han har særligt noteret den store interesse for en kobling mellem Lokalarkivet og museerne (og ikke mellem Lokalarkivet og bibliotekerne). Hertil kommer ønsker om foreningslokaler, et folkekøkken eller andet folkeligt mødested, andre åbningstider. Han fandt forslaget om Realdania interessant. Historiske huse kræver mange penge. I øvrigt fandt han det økonomisk set latterligt at diskutere en besparelse på 100.000 kr.

Referant: Kristine Bak, formand Liste T

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?