Hvordan går det på Dragørs skoler og hvorfor et skoleudvalg?

Vi har modtaget: Der er sket rigtig meget på skoleområdet i Dragør i de sidste par år. Det ser endelig ud til at gå godt og ikke mindst med rigtig gode udsigter for skolernes fremtid.

Indlæg af Lisbeth Dam Larsen (A), Formand for Skoleudvalget, medlem af BFKU

For to år siden besluttede den daværende kommunalbestyrelse endeligt at opdele Dragør Skole Nord og Syd i to selvstændige skoler – Nordstrandskolen og Dragør Skole.

En skole på to matrikler kom aldrig til at fungere optimalt her i Dragør, så beslutningen om tre selvstændige, ligeværdige skoler har haft stor, positiv betydning.

Derudover arvede jeg som ny skoleudvalgsformand en ny dialogkonstruktion “Det rådgivende Skoleorgan”. Også en meget positiv og brugbar beslutning fra det daværende skoleudvalg.

Tilliden til Store Magleby Skole og til dens skoleledelse var god. Til gengæld var tilliden ikke tilfredsstillende i forhold de to andre skoler og i forhold til den kommune skoleforvaltning. Heller ikke selvom Dragørs skoler faktisk ligger i toppen blandt alle Danmarks skoler.

Dragør skole havde på det tidspunkt fået en ny, dygtig skoleleder, Claus Dyremose, som siden i den grad har gjort en positiv forskel.

Nordstrandskolen har længe haft sine problemer både med tilliden til skoleledelsen og tilliden til økonomistyringen. I foråret sagde vi farvel til den daværende skoleleder og fik i en overgangsperiode lov til at trække på Store Maglebys skoleleder og deres administrative leder – en disposition som både forældrebestyrelse og lærere bakkede op om.

De to herrer har fået rettet op på en del af de problemer, som skolen stod med.

Samtidig er der lige nu for det kommende skoleår blevet ansat en ny, lovende skoleleder Claus Andersen. Så også på Nordstrandskolen ser fremtiden lysere ud.

Hos forvaltningen på skoleområdet er der her i første halvår af 2019 sket de helt store ændringer.

Først valgte velfærdsdirektør Jesper Tangbæk at skifte til en direktørstilling i Solrød, og efterfølgende fandt skolechef Karina Møller nye udfordringer i Århus.

Som ny direktør for børne- og kulturområdet fik vi pr. 1. maj 2019 ansat Asger Villemoes Nielsen, som var skoleleder på Store Magleby Skole.

Det var ubetinget et godt træk. Asger nyder stor respekt, tillid og anerkendelse fra alle sider – fra politikerne, forældrene, forvaltningen og ikke mindst fra skolerne. Der er de helt store forventninger til Asger, og jeg er sikker på, at han vil indfri dem.

På Store Magleby Skole kommer de uden tvivl til at savne ham, men da han selv står for at få ansat sin efterfølger, skal det nok også blive godt. Derudover har Asger lige sikret, at vi får ansat Rasmus Johnsen som ny Børne- og Kulturchef i Dragør.

Så langt så godt. Foran os ligger endnu en række udfordringer bl.a. med de fysiske forhold på skolerne, med en endnu bedre håndtering af inklusionen og sidst men ikke mindst med de økonomiske udfordringer, der gælder for hele Dragør Kommune.

Sidste års kommunale budget krævede en besparelse på 36 mio. kr. Budgetforliget betød, at antallet af SFO’er blev reduceret til en SFO pr. skole fordelt på to lokationer. Dermed kunne vi lægge den største besparelse på drift af bygninger og ledelse fremfor på medarbejdere. Det skabte en forståelig bekymring hos forældre og personale, også fordi der i første omgang ikke fulgte helt så mange penge med til de fysiske tilpasninger, som vi kunne ønske.

Heldigvis ser det nu ud til, at alt er faldet på plads her pr. 1. maj, hvor også det store ryk fra børnehave til SFO gennemføres.

De fysiske forhold er ok, børnene er glade og medarbejderne gør et enormt stort og flot arbejde for at få det hele til at lykkes.

Dialogen med Det rådgivende Skoleorgan har været konstruktiv og frugtbar. I Skoleorganet sidder to politikere, Annette (T) og jeg samt skoleledere, lærernes tillidsrepræsentanter, formand og næstformand fra forældrebestyrelserne, elevrepræsentanter, direktør og skolechef.

Det oprindelige ønske fra skolebestyrelserne, som fostrede ideen, var at få mulighed for at komme med inspiration og input til de politiske beslutninger, inden de forelå som forslag til høring, idet høringssvarene ofte ikke medførte de store ændringer.

Samtidig har Skoleorganet vist sig som et godt forum for alle deltagerne til at høre, hvad der rører sig på de tre skoler ift. mødets emner.

Skoleudvalget har i dialog med Skoleorganet bl.a. drøftet en ny ledelsesstruktur på baggrund af en konsulentrapport med evaluering af den eksisterende struktur.

Efter stærk anbefaling fra et enigt Skoleorgan fik vi formuleret en struktur, som lagde ansvaret for ledelsesstruktur og økonomisk ramme over på den enkelte skoles ledelse og væk fra forvaltning og politikere.

Det lykkedes at få forslaget stemt igennem skoleudvalget trods modstand fra Liste T, som gerne havde set en reduktion i ledelseslaget med en tilsvarende reduktion af skolernes økonomi. Men med den vedtagne ledelsesstruktur kan skolelederen selv beslutte, om ledelsen eventuelt skal slankes, og pengene bruges på andre områder.

Senest har Skoleudvalg og Skoleorgan drøftet mulighederne for bedre at håndtere udfordringerne med inklusion og muligheden for at varetage alle de forskellige behov hos børnene, som skolen af i dag skal kunne rumme.

Bedre erfaringsudveksling skolerne i mellem er et godt skridt fra Asgers side, ligesom Store Magleby Skoles tiltag med “Mellemrummet” skal udbredes til de to øvrige skoler.

“Mellemrummet” er et sted, hvor elever, der har behov for det, vil kunne tilbringe en tid – enkelttimer eller dage – væk fra sin klasse og f.eks. få den nødvendige ro eller støtte.

Samtidig blev både Skoleudvalg og Skoleorgan orienteret om, at børn med behov for et særligt skoletilbud også løbende vil få det.

Men det står også lysende klart, at der er en stor fordel både økonomisk og menneskelig ved at beholde vores børn med særlige behov i Dragør, så længe det fungerer for både barn, klassefællesskab og lærerne.

Netop hjemvendt fra Folkemødet, hvor jeg overværede diverse indlæg på skoleområdet, erfarede jeg, at der pågår en god og konstruktiv dialog mellem KL og Danmarks Lærerforening bl.a.  om DF’s nye Folkeskoleideal.

Og blandt de forskellige oplægsholdere var der bred enighed om behovet for få få ikke-detailstyrende mål, men med mulighed for evaluering, så vi kan se, at det går den ønskede vej. Ligesom der var bred enighed om behovet for rum både til den enkelte lærer og til den enkelte skoleledelse ift. at kunne udnytte deres faglige dømmekraft. Så også på det helt overordnede plan er jeg optimistisk.

Nu hvor det ser ud til at gå godt på skoleområdet, hvorfor kan vi så ikke nedlægge skoleudvalget. Hvorfor ikke lægge det ind under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, BFKU, hvor en stor del af medlemmerne alligevel er gengangere, idet 6 ud af Skoleudvalgets 7 medlemmer også sidder i BFKU. Og ligesom den nye Børne- og Kulturchef nu også har ansvar for hele 0-18 års området.

Det er Konservatives forslag at nedlægge Skoleudvalget for at spare penge, ligesom det vist nok oprindeligt var deres forslag at oprette det, dengang borgmesterpost mv. skulle fordeles.

Konstruktionen med et skoleudvalg har været og er fortsat en rigtig god og konstruktiv ide af flere grunde. Der vil fortsat være store udfordringer på både skoleområdet og 0-6 års området, som kræver politisk opmærksomhed. Og for mig er børneområdet så vigtigt, at det kræver den nødvendige prioritering. Møderne i begge udvalg er lange og med vigtige punkter.

Så nej, det synes jeg ikke, St det er en god ide at nedlægge Skoleudvalget, selvom fremtiden på flere områder ser bedre ud.

Vores skoler trænger stadig til vedligeholdelse og til en opgradering af de fysiske forhold, af indeklimaet og af indretningen.

Det er vigtigt, at vi finder de nødvendige midler på budgettet, da også de fysiske forhold har betydning for vores børns læring og trivsel.

Vi er så heldige, at vi har fået Realdania-midler til at undersøge, hvordan vi bedst forbedre indeklimaet. Det skal gerne udnyttes.

Og det er vigtigt, at hele børneområdet får den nødvendige politiske interesse og omsorg især med de sparekrav, vi fortsat står overfor.

Med ønsket om en god sommer
Lisbeth Dam Larsen (A)
Formand for Skoleudvalget, medlem af BFKU

Seneste artikler

 

Fik du læst?