Forslag til temalokalplan for tagterrasser og altaner i villaområderne

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2019 vedtaget forslag til lokalplan 79 – temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne.

Indhold

Forslaget til lokalplan 79 er, at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser i forbindelse med opførelse af udendørs opholdsarealer, som ligger højere end stueplan i villaområderne. Forslaget begrænser indbliksgener gennem at sætte krav til placering og omfang af tagterrasser og altaner på 1. sal for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

Midlertidige retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan 79, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Høring

Forslag til lokalplan 79 er i offentlig høring i 8 uger. Derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til planforslaget skal være Dragør Kommune i hænde senest den 27. november 2019. Alle indsendte kommentarer vil blive offentliggjort med for- og efternavn samt adresse på kommunens hjemmeside.

Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller til pt@dragoer.dk

Miljøscreeningsafgørelse

I forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse er der foretaget en screening af planforslaget og vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 8, stk. 2 og 10. Begrundelsen er at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af screeningsafgørelsen, det vil sige indtil den 30. oktober 2019. Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, www.borger.dk ellerwww.virk.dkDu læse mere om klagemulighederne i klagevejledningen.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?