Vandråd 2019/2020

Nu åbnes der endnu engang op for muligheden for nedsættelse af og deltagelse i vandråd. – frist for anmodninger er 15. november 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende statslige vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Efter bekendtgørelse om vandråd mv., der trådte i kraft d. 29. oktober 2019, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Indmeldelse af repræsentanter

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 15. november 2019 at melde navn ind på den person og dennes eventuelle suppleant, som foreningen/organisationen eventuelt ønsker skal repræsentere foreningen/organisationen i vandrådet.

Dragør Kommune har opland i to hovedvandoplande: 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. En forening/organisation, der ønsker sig repræsenteret i et vandråd skal angive hvilket/hvilke hovedvandopland ønsket gælder.

Det er besluttet at Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.3 Øresund, og anmodninger vedrørende vandrådet for dette hovedvandopland kan derfor stiles til Gribskov Kommune på basoe@gribskov.dk alternativt til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, ,tf@taarnby.dk som så vil viderebringe det til sekretariatskommunen.

Ønsker om oprettelse af og repræsentation i et vandråd for så vidt angår Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt sendes til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, tf@taarnby.dk, som så vil videresende anmodningerne til sekretariatskommunen, når sekretariatsfunkionen er fastlagt.

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

KONTAKT

Tårnby Kommune – forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og løser opgaven.

De fem områder, hvor Dragør Kommune samarbejder med Tårnby Kommune er:

  • Beskæftigelse
  • Genoptræning
  • Det sociale område
  • Specialundervisning
  • Natur- og miljøområdet

Serviceniveau

Dragør Kommunalbestyrelse er fortsat ansvarlig for det gældende serviceniveau, mens Tårnby er ansvarlig for selve sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 11 11

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?