Økonomien i Dragør Kommune værre end først antaget

Økonomiudvalget har på et hasteindkaldt, ekstraordinært møde mandag den 3. februar 2020 behandlet et meget foreløbigt regnskab for året, som netop er gået. Resultatet – med de forbehold, som må tages på det meget tidlige tidspunkt – er ikke godt, oplyser Dragør Kommune i en pressemeddelelse. Kommunen har samlet set haft et merforbrug på 24 mio. kr. mod, som først antaget ved udgangen af året, på 19,9 mio. kr.

Mønter i udsnit

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger: ”Selv om det i det store regnskab svarer til knap tre procent, er det mange penge. Og det skal vi gøre noget ved så hurtigt som muligt. Jeg har derfor bedt administrationen om en plan og at kigge bredt på mulighederne alle steder i organisationen. Det er en proces, vi allerede begyndte for to år siden, men det har vist sig, at vi må skære endnu mere til end forventet.”

Hvad sker der nu?

På mandagens møde i Økonomiudvalget besluttede politikerne i enighed en tids- og procesplan for den kommende tids håndtering af den økonomiske udfordring. De 24 mio. kr. er i sig selv en udfordring. Derudover vidner beløbet også om, at der generelt er lagt et for højt udgiftsniveau. Derfor skal der handles nu. Samtidig med, at der skal besluttes nogle langtidsholdbare løsninger for 2021 og frem.

Den politiske køreplan løber frem til 30. april 2020, hvor kommunalbestyrelsen forventes at beslutte en række forslag til besparelser og til omfordeling af de økonomiske ressourcer, så de områder, der har vist sig at være underbudgetteret, får et mere retvisende budget.

”Vi skal ikke skabe merforbrug længere. Det går ganske enkelt ikke. Vi skal sætte tæring efter næring og altså overholde budgettet,” fastslår Eik Dahl Bidstrup.

Hvad er forklaringerne?

Særligt ældre- og socialområdet er velfærdsområder, som presser mange kommuner. Og de økonomiske modeller i kommunen havde ikke taget nok højde for den demografiske udvikling, der som konsekvens har været underbudgetteret. Der blev i 2019 igangsat et arbejde med at ændre økonomimodellerne fremadrettet. Også på institutionsområdet har der været merforbrug, som til sammen har trukket i den gale retning.

Budgetopfølgningerne igennem 2019 har vist en økonomisk udfordring, men den løbende økonomiopfølgning ikke har været præcis nok hele vejen rundt. Det er nogle af de årsager, som tegner sig i billedet af kommunens komplekse økonomi.

Pengene er de samme

Det politisk besluttede budget for 2020 er i størrelsesordenen det samme som i 2019, nemlig 830 mio. kr.

”Der er overordnet set ikke færre penge, men vi må forudse en omfordeling af pengene til områder, hvor borgerne for eksempel har lovfastsatte rettigheder, som blandt andet på socialområdet. Vi skal have en økonomisk politik i kommunen, som hænger sammen. Som kommune må vi derfor vi stå sammen og rykke tættere i bussen,” siger Eik Dahl Bidstrup.

Han opfordrer til at stå sammen og appellerer til sine kolleger i kommunalbestyrelsen om at turde træffe de beslutninger, der skal til:

”Målet er at vi har holdbare løsninger, budget i balance i 2021 og årene frem. Det bliver ikke let, men det er vores fælles ansvar i kommunalbestyrelsen. Borgerne og medarbejderne forventer det af os.”

Det siger de øvrige politikere:

Allan Holst, Socialdemokratiet: ”Vi kommer til at tage nogle kedelige beslutninger, som følge af merudgifterne i regnskab 2019. Dem skal vi ikke bære med ind i 2020. Socialdemokratiet vil gerne tage ansvar og tage del i den økonomiske genopretning, som vi har tradition for at gøre. Selvom det kan komme til at gøre ondt. Men vi vil også insistere på at se på indtægtssiden. Ligesom vi gør i vores egen husholdning. Altså, skaffe penge til udgifterne, hvis vi synes det er vigtigst.”

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti: ”Dragør er i forbindelse med regeringens oplæg til en revideret udligningsordning under økonomisk pres. Herunder er det især større prisstigninger på udsatte børn og voksne, som sætter kommunens økonomi i spil. På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag valgte et enigt udvalg at stramme op, indtil situationen er afklaret. Det er Dansk Folkepartis forventning, at den omfattende indsats kan opblødes inden for en kortere periode. Men i mellemtiden ses på alle konti. Og det store punkt bagefter er de forventede 13,4 mio. kr. i udligning. Hvorledes det skal imødegås er der flere holdninger til. For DF overvejer vi at sige ja til tilbuddet om at kunne hæve skatteprocenten med ca. 0,34%. Det svarer til den forventede stigning. Gennem 30 år har en række forhøjelser af udligningen gjort, at Dragør har fundet pengene ved at beskære alle konti og friholde skatteprocenten. Det betyder, at vi i dag har et lidt sårbart budget. Uden de store reserver til uforudsete omkostninger. Vi har nu nået et punkt, hvor det er nødvendigt med at finansiere de nye udgifter med en lille forhøjelse af skatten.”

Peter Læssøe, Tværpolitisk Forening i Dragør: ”Liste T anser den økonomiske situation som særdeles kritisk. Vi ser det dog som et lyspunkt, at den nye direktion erkender og handler på situationen, og at det er en enig kommunalbestyrelse, der anerkender situationens alvor og bakker op om direktionen. Liste T har tillige fra direktionen fået bekræftet, at den hidtidige økonomiopfølgning har været utilstrækkelig.”

Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti: ”Konservative fremlagde i oktober 2019 et budget 2020-2023 med en samlet besparelse pr. år på 20 mio. kr., som ville have sikret kommunens likviditet. I stedet vedtog AOVT et forlig, der er baseret på lånoptagning på 20 mio. kr. for at redde kommunens økonomi og nedsættelse af et strukturudvalg, der skal finde besparelser. I AOVT budgettet er der en forventet kassebeholdning på 20 mio. kr., når året 2020 er overstået. Dertil skal lægges lånet på 20 mio. kr. En kassebeholdning, der er baseret på, at et forventet merforbrug for 2019 ville lande på 11 mio. kr. Allerede ultimo november 2019 blev kommunalbestyrelsen orienteret om et forventet merforbrug på 19 mio. kr. Altså 8 mio. kr. værre end først antaget. Dermed skete der præcis det, som Konservative advarede imod, nemlig at det optagne lån ville blive anvendt til drift. Nu viser det sig, at merforbruget for 2019 er på 24 mio. kr., altså 13 mio. kr. værre, end det AOVT vedtog i deres budgetforudsætninger. Med andre ord er budgettet skredet på alle leder og kanter, og Dragør står i en økonomisk krise, der truer kommunens selvstændighed. Og det endda inden der overhovedet er vedtaget en udligningsreform. Løsninger ligger ikke lige for, og Økonomiudvalgets vedtagelse den 3. februar skal følges op med en fuld genåbning af budgettet og ny budgetvedtagelse. Konservative vil frem til næste Økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2020 drøfte og beslutte Konservatives forslag til, hvordan denne meget kritiske situation skal håndteres. Dette set i lyset af, at vi først den 3. februar 2020 har modtaget den seneste budgetoverskridelse. Det bliver en meget svær opgave for Dragørs politikere.”

Kilde: Dragør Kommune

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?