Coronakrisens hjælpepakker til erhvervslivet

Regeringen har frigivet en række hjælpepakker til erhvervslivet. Hjælpepakkerne skal holde liv i danske virksomheder, så de kommer helskindet om på den anden side af den økonomiske tsunami, der skyller ind over hele landet. Øens Rådgivningshus på Amager har samlet et overblik over hjælpepakkerne, som du kan se her.

Grafik: Virksomhedsguiden

Regeringens 2. hjælpepakke til store virksomheder og lønmodtagere

Regeringen har vedtaget et lovforslag, der skal sætte ind over for de økonomiske konsekvenser, som virksomheder og deres lønmodtagere vil opleve som følge af COVID-19.

Formålet med lovforslaget er at udskyde betalingsfrister for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, for at sikre virksomheders likviditet under de nuværende COVID-19 forhold.

Regeringen har også aktiveret den kontracykliske-kapitalbuffer med henblik på at yde støtte og dækning til lønudbetalinger, så eventuelle fyringer så vidt muligt undgås.

Store virksomheder

Regeringens 2. hjælpepakke skal hjælpe store virksomheder. Det gælder virksomheder, der er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, altså virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 millioner kroner årligt.

Mindre virksomheder, der ikke går under denne kategori, kan få støtte fra regeringens 3. hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende, samt små- og mellemstore virksomheder. Se længere nede.

Udskydelse af betaling af A-skat, AM-bidrag og moms

Det første tiltag, som regeringen er kommet med, indebærer, at betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder. Det gælder for april, maj og juni 2020.

  Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
Rate Gældende regler Udskudt betaling Gældende regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober

Udskydelse af betalingsfrister for moms

Det andet tiltag fra regeringen medfører, at fristen for de store virksomheders momsindbetaling forlænges med 30 dage. Det gælder for marts, april og maj 2020.

Gældende regler Udskudt betaling
Afgiftsperiode Betalingsfrist Afgiftsperiode Betalingsfrist
1. marts – 31. marts 27. april 1. marts – 31. marts 25. maj
1. april – 30. april 25. maj 1. april – 30. april 25. juni
1. maj – 31. maj 25. juni 1. maj – 31. maj 27. juli

Trepartsaftale til hjælp for medarbejdere

Udover ovenstående tiltag har regeringen, som følge af COVID-19 situationen, indgået en trepartsaftale til fordel for medarbejdere i store virksomheder.

Aftalen skal sikre virksomheder, der oplever nedgang i deres omsætning som følge af COVID-19. Disse virksomheder kan i tre måneder få delvis refusion af afholdte lønudgifter. Et krav er dog, at virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere i de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte.

Er det tilfældet, kan virksomheden få en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned, forudsat at de ikke varsler fyringer.

For timelønnede er den statslige lønkompensation 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Regeringens 3. hjælpepakke til små- og mellemstore virksomheder 

Regeringen vedtog den 17. marts 2020 to lovforslag, der skal hjælpe de små- og mellemstore virksomheder og hele det selvstændige segment.

De to vedtagne lovforslag er skal sikre likviditeten i de små- og mellemstore virksomheder. Der indføres nye tiltag vedrørende betalingen af B-skat samt udvidet mulighed for, at selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge som følge af COVID-19.

Udskydelse af betaling af B-skat

Det første tiltag, vedtaget som L 134, tager højde for, at virksomheder allerede har fået udskudt betalingen af A-skat og AM-bidrag, men nu udskydes også fristen for betaling af B-skat. Dette tiltag skal imødekomme mindre erhvervsdrivende med svingende indtægter.

Det vedtagne lovforslag medfører, at små virksomheder, som har halvårsafregning af moms, og mellemstore, som har kvartalsafregning af moms, nu får udskudt momsafregningen. I praksis betyder det, at de mindste virksomheder først skal afregne moms i marts 2021, da septemberfristen skubbes et halvt år, og de mellemstore virksomheder skal afregne til september.

Regeringen forventer, at dette tiltag samlet vil styrke virksomhedernes likviditet med yderligere 165 milliarder kroner.

Kompensation til selvstændige

Også for de selvstændige erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, er regeringen klar med et forslag til en hjælpepakke.

Her foreslår regeringen at kompensere 75 procent af omsætningstabet, dog vil der maksimalt blive tale om 23.000 kroner per måned. Ordningen medfører, at selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19, kan blive kompenseret.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kroner per måned. Kompensationen ydes i første omgang i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end ti fuldtidsansatte.

Kompensation til små og mellemstore virksomheder

På pressemødet den 18. marts 2020 oplyste regeringen, at man vil fremsætte forslag om at yde en kompensation til de små og mellemstore virksomheder, der driver erhverv.

Regeringen anerkender, at der på grund af COVID-19 er store udfordringer for netop disse erhverv. Regeringen er derfor parat til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Regeringen fremsætter et forslag om tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter (minimum 25 procent). Kompensationen er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

Kompensationsordningen vil være dækkende i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni og vil blive udbetalt hurtigst mulig efter sagsbehandling.

Udvidet mulighed for sygedagpenge for selvstændige

Det andet tiltag fra Regeringen, som blev vedtaget den 17. marts 2020, giver udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

Dette lovforslag betyder blandt andet, at en selvstændig erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende bliver uarbejdsdygtig som følge af COVID-19.

Selvstændige erhversdrivende får også ret til sygedagpenge, hvis de i en periode ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold grundet konkrete COVID-19 forhold.

For at kunne søge støtten, skal den selvstændige anmelde sygefraværet til kommunen ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Det skal ske senest 3 uger efter første fraværsdag.

Lovforslaget træder i kraft med virkning fra den 27. februar. Har man været uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, kan man altså søge med tilbagevirkende kraft fra denne dato.

Udvidet mulighed for refusion for små- og mellemstore virksomheder

Arbejdsgivere, der anses for at være en del af SMV-segmentet, får ret til refusion fra kommunen til løn til medarbejdere i de første 30 kalenderdage af en medarbejders sygefravær, hvis medarbejderens (lønmodtagerens) uarbejdsdygtighed skyldes COVID- 19.

Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, og refusionen kan højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter de almindelige regler om sygedagpenge (den fulde indtjening, men kun op til det fastsatte timemaksimum).

Arbejdsgivere i små- og mellemstore virksomheder har desuden ret til refusion, hvis en medarbejder ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

Denne ordning vil også træde i kraft med virkning fra 27. februar.

Kilde: Øens Rådgivningshus

Om ØENS Rådgivningshus

ØENS er et samarbejde og forretningsfællesskab mellem ØENS Advokatfirma, ØENS Ejendomsadministration og ØENS Virksomhedsadministration. ØENS er professionel rådgivning og dit naturlige førstevalg, når du har brug for en advokat eller skal have administreret, drevet og udviklet en ejendom, en andels- eller ejerforening eller en virksomhed.

ØENS beskæftiger mere end 40 kvalificerede medarbejdere med speciale inden for alle juridiske områder og ejendomsadministration, –drift og –udvikling. Hos ØENS har vi en ambition om altid at tilbyde personlig rådgivning i øjenhøjde. For os er gennemsigtighed afgørende – og vi sørger derfor altid for, at vores kunder og klienter er grundigt informeret og føler sig tilstrækkeligt oplyste.

ØENS tager aktivt del i lokalsamfundet. Hvorfor? Fordi vi mener, at vi som virksomhed har et ansvar. Vi støtter foreningslivet i lokalområdet på Amager med sponsorater, vi yder pro bono-arbejde, og vi stiller os til rådighed i forbindelse med uddannelsesforløb og praktikker. Vi har medarbejdere i jobtræning og seniorordninger, og vi ansætter løbende advokatsekretærelever, studerende og trainees.

www.oadv.dk
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?