Ny konstituering i Dragør Kommune – AOTV går sammen

AOTV har indgået en aftale om en ny konstituering i Dragør Kommune. I påsken er der indgået aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre om en ny konstituering. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Forligsparterne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Liste T. (Foto fra budgetforliget i oktober 2019)

Parterne har indgået aftale om en række fokusområder for de kommende 20 måneder med særligt fokus på løsningen af de økonomiske udfordringer i Dragør Kommune. Udfordringerne er ikke blevet mindre i lyset af Corona-pandemien og de helt særlige vilkår den skaber for kommunen den kommende tid.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup udtaler: ”Jeg er glad for de konstruktive forhandlinger, vi har haft. Der er rigtig godt at se, at der både er en tro på og en vilje til at fortsætte et tættere samarbejde – bredt i kommunalbestyrelsen. Venstre står for det brede samarbejde om gode løsninger. Dette gælder især i denne tid hvor Kommunens alvorlige økonomiske situation og udvikling kalder på det.”

”Jeg er meget optaget af, at vi udvikler Dragør som en velfungerende selvstændig kommune med et stabilt økonomisk grundlag. Derfor stiller jeg mig naturligvis fortsat i spidsen for det arbejde. Samtidig sender jeg en varm tanke til Allan. Han havde den samme ambition og bidrog massivt til det gennem mange år”, slutter borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Økonomisk udfordring
AOTV har sammen med den nye direktion fulgt økonomien tæt, og det er vores overbevisning, at vi på kort sigt har taget og vil tage netop de beslutninger, som gør, at vi støt og roligt får stabiliseret kommunens økonomi. Men vi skal gøre tingene ordentligt og grundigt også på længere sigt, og dette indebærer, at vi er nødsaget til at tage strukturelle beslutninger i forhold til kommunens drift for at sikre et nødvendigt råderum. Aftaleparterne er enige om, at det er helt nødvendigt, at dette sker med aktiv involvering af kommunens medarbejdere og borgere for at sikre de bedst mulige løsninger. Et revideret budget for 2020 skal besluttes inden udgangen af april, og umiddelbart herefter går arbejdet i gang med at analysere og forberede en række strukturelle ændringer i kommunens opgaveløsning, som kan indgå i arbejdet med budgettet for 2021.

Ny konstituering – AOTV går sammen
I forlængelse af samarbejdet om budget 2020 er AOTV blevet enige om at styrke samarbejdet generelt i kommunalbestyrelsen. Vi vil løse de økonomiske udfordringer, og vi vil arbejde tæt sammen om at løse en række andre højt prioriterede opgaver i den resterende del af kommunalbestyrelsesperioden, der løber frem til december 2021. Derfor indgår AOTV nu en ny aftale om konstituering af kommunalbestyrelsen i Dragør kommune.

Fokusområder for AOTV
AOTV har besluttet følgende fokusområder for den resterende del af valgperioden – frem til udgangen af 2021:

  • Økonomisk genopretning
  • Strukturelle forandringer
  • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Havn, klima og kystsikring
  • Infrastruktur

Derudover er AOTV enige om at gennemføre en række projekter og initiativer:

Gennemførelse af en række anlægsprojekter på kort sigt – ved at udnytte regeringens lånemulighed til anlæg i forbindelse med Corona-krisen – med stort fokus på projekter, der medvirker til forbedring af kommunens drift de kommende år;

Et større fokus på det nære sundhedsvæsen; vi skal investere i vores ældre, så vi hjælper dem lokalt her i kommunen og ikke ved indlæggelse på hospital;

En mulig fysisk opdeling af hjemmeplejen, så vi mindsker transporten mellem besøg. Dette initiativ skal ses i sammenhæng med ovenstående fokusområde vedrørende ”rekruttering og fastholdelse”.

Vi er ligeledes enige om, at vi skal afstemme den politiske ”ønskeliste” med de ressourcer, vi har til rådighed i kommunen, såvel økonomisk som kapaciteten i vores forvaltning. Vores ønsker for kommunen skal være ambitiøse for de næste ca. 20 måneder, men det skal samtidig være realistisk og gennemførligt.

Ny konstituering
Eik Dahl Bidstrup fortsætter som borgmester, og Nicolaj Bertel Riber fortsætter som formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der sker dog ændringer på andre poster:

  • Ny 1. viceborgmester bliver Peter Læssøe – Liste T
  • Ny 2. viceborgmester bliver Nicolaj Bertel Riber – Socialdemokratiet
  • Ny formand for BEPU bliver Morten Dreyer – Dansk Folkeparti
  • Ny formand for BFKU bliver Lisbeth Dam Larsen – Socialdemokratiet
  • Ny formand for Skoleudvalget bliver Annette Nyvang – Liste T

Der sker en slankning af BFKU, så dette udvalg i fremtiden igen kommer til at bestå af 7 medlemmer. På kort sigt sker der derfor kun mindre ændringer i udvalgsstrukturen. Parterne er tillige enige om, at honoreringen af kommunalbestyrelsen ændres. Dette indebærer, at vederlaget for udvalgsformænd sættes ned, mens det sættes op for menige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Den samlede ramme for vederlag vil med aftalen ligge ca. 10% under den maksimale ramme, der kan anvendes.

Viceborgmestre honoreres og får nye opgaver
I fremtiden vil både 1. viceborgmester og 2. viceborgmester modtage et vederlag. Dette sker fordi viceborgmestrene – udover at være stedfortræder for borgmesteren – i fremtiden tillige skal være formand for eksempelvis et §17, stk. 4 udvalg – et tidsbegrænset, rådgivende og forberedende udvalg.

For Peter Læssøe vil det gælde formandsposten for et rådgivende udvalg om ”Strukturændringer” i kommunen, mens Nicolaj Bertel Riber vil være formand for et udvalg om ”Rekruttering og fastholdelse”. AOTV ønsker at sætte særligt fokus på disse to områder, da det er altafgørende, at vi ændrer nogle strukturer radikalt, og at vi får tacklet kommunens udfordringer med at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere til Dragør og nedbragt de betydelige udgifter til vikarforbrug.

Rådgivende udvalg om ”Havn, klima og kystsikring” og ”Infrastruktur”
Der skal skub i udmøntningen af aktiviteter, der bidrager til, at vi måned for måned får taget de nødvendige skridt mod en bæredygtig udvikling i kommunen. Derfor har AOTV besluttet at nedsætte et §17, stk. 4 – udvalg, der skal arbejde med dette. Ebbe Kyrø fra Liste T bliver formand for udvalget.

Det eksisterende §17, stk. 4 – udvalg vedrørende infrastruktur fastholdes med ændret kommissorium. Lisbeth Dam Larsen fra Socialdemokratiet vil være formand for dette udvalg.

Den kommende tid
AOTV har besluttet, at nu går vi sammen i et tæt politisk samarbejde til gavn for borgerne i kommunen. Dette ikke blot mellem aftaleparterne, men også i forhold til vores meget dygtige forvaltning og vores aktive borgere. Vi er jo heldigvis en meget ressourcestærk kommune. Vi er helt bevidste om, at vi har udfordringer foran os, men hvis et bredt politisk flertal arbejder sammen med en engageret direktion og de meget dygtige medarbejdere i kommunen, er vi overbevist om, at opgaven kan lykkes.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?