Store forandringer på vej i ældreplejen

Borgerne skal opleve et fast team af plejepersonale, mødes af fagligt uddannet og kompetent personale og opleve, at deres pleje og behandling passer ind i deres hverdag. Tårnby Kommunes nye ældrestrategi sætter de ældre i centrum.

Mere indflydelse til de ældre er en del af en ny ældrepolitik i Tårnby

 

Hjemmeplejen og plejehjemmene i Tårnby Kommune kommer til at forandre sig mærkbart i de kommende år, og forandringerne begynder lige om lidt og vil fortsætte i de kommende år. Det fremgår af kommunens nye ældrestrategi, som netop er vedtaget.

Strategien skal give de ældre mere indflydelse og færre nye ansigter i hverdagen, samtidig med, at ældreplejen i højere grad kommer til at kende og følge de ældre gennem deres forløb.

Et godt ældreliv

”Vores ældrepleje skal udvikles, så den i højere grad støtter op om både et godt ældreliv for vores borgere og et godt arbejdsliv for vores medarbejdere i ældreplejen. De forandringer, der sker i ældreplejen nu, har der været et stort politisk og fagligt ønske om længe, så jeg ser meget frem til forandringerne”, fortæller borgmester Allan S. Andersen.

”Ligesom resten af Danmarks kommuner får vi flere ældre, ældreplejens opgaver bliver mere komplekse, og vores borgere efterspørger i stigende grad tryghed, kvalitet og gode overgange i deres forløb. De udfordringer tager vi op nu”.

Alle er blevet spurgt til råds

Siden 2019 har kommunen systematisk spurgt et udsnit plejehjemsbeboere, hjemmepleje-brugere, ældre borgere og medarbejdere til råds.

På den måde har kommunen fået en vigtig forståelse for alles hverdag og ønsker og oversat dem til en række helt konkrete forandringer i borgernes og medarbejdernes hverdag fra nu og i de kommende år. Der er allerede søsat mange nye ting, men arbejdet stopper bestemt ikke her, fortæller Einer Lyduch, der er formand for kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

”Vi har allerede en demenshandlingsplan og en ældre- og værdighedspolitik, vi har etableret et akutteam, et nyt ernæringsteam er på vej, og vi tilbyder nu IV-behandling. Nu sætter vi fokus på at opretholde selvstændige og meningsfulde liv for vores ældre, og nogle af nøgleordene i det arbejde bliver rehabilitering og hjælp til selvhjælp”, forklarer udvalgsformanden.

Tryghed, tværfaglighed og tilgængelighed

Her er nogle af de forandringer, der er på vej i ældreplejen:

  • Distrikter: Der etableres fire distrikter – 3 ældreplejedistrikter og et rehabiliteringsdistrikt – modsat nu, hvor hvert af de fem plejehjem og hjemmeplejen har hver sin ledelse, og rehabilitering hører under Plejehjemmet Irlandsvej.
  • Færre forskellige ansigter i hverdagen: Man indfører faste, selvtilrettelæggende og selvstyrende teams af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, som selv planlægger deres arbejde og besøger den samme gruppe af borgere. Borgerne og deres pårørende inddrages i den grundlæggende planlægning af borgernes ydelser, og det er hensigten, at der kommer så få forskellige medarbejdere hos borgeren i hverdagen som muligt.

Lige nu afprøves faste teams i hjemmeplejen, og ambitionen er at udvide organisationsformen til den øvrige del af ældrecentrets enheder.

Visitationen bliver mere fleksibel

Ydelser skal fremover visiteres til borgerne i pakker (frem for enkeltydelser), som hjemmeplejen selv folder ud og i samarbejde med borgeren finder den bedste fordeling af i hjemmet. Det forventes at sikre mere fleksibilitet, smidigere arbejdsgange og mindre minutbureaukrati.

Visitationen kommer også tættere på borgerne – sygeplejerskerne kan nu selv visitere, når det gælder sygeplejeydelser, og der knyttes faste visitatorer til de enkelte distrikter. På denne måde øges den enkelte visitators kendskab til den enkelte borger, og man kan lave hurtig sagsbehandling, hvis borgerens behov ændrer sig.

Tværfaglige teams

Ekspertisen samles: Der etableres også tværfaglige teams i hvert distrikt, som på faste møder gennemgår komplekse borgere, nye borgere, nyudskrevne borgere og borgere, hvor der er observeret ændringer. Derudover er ambitionen, at alle borgere og eventuelle pårørende tilbydes et årligt statusmøde. De tværfaglige teams består bl.a. af diætister, farmakonomer, demensansvarlige, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og visitatorer.

Alle medarbejdere er blevet præsenteret for planerne, og forandringerne skydes i gang ved, at der ansattes ledere af de 4 nye distrikter. De forventes at være ansat senest 1. oktober.

Seneste artikler

 

Fik du læst?