Ny aftale skal redde ARC’s økonomi

Ejerkredsen bag ARC har indgået en politisk aftale, der redder ARC’s økonomi uden at mindske genanvendelsen af affald

ARC – ny aftale.

 

Den nye aftale giver ARC ( (Amager Ressourcecenter, tidl. Amagerforbrænding) midlertidig dispensation til at øge importen af affald fra udlandet, hvilket er det mindst ringe alternativ til at bruge mere biomasse og i yderste konsekvens gas fra bl.a. Rusland i fjernvarme- og elnettet, oplyser ARC.

Genanvender mere

Borgerne i ARCs ejerkommuner sorterer og genanvender langt mere affald end tidligere, hvilket er glædeligt og en udvikling, der skal fastholdes. Mængden af restaffald, der ender i forbrændingsanlæggenes ovne, er dog samtidig faldende. Det betyder, at ARC mangler affald til at fylde det højteknologiske og miljømæssigt moderne anlæg, og det betyder, at der kommer mindre energi til fjernvarme og el, hvilket samtidig udfordrer økonomien bag ARC.

Importerer affald

Hidtil har ARC været det eneste forbrændingsanlæg i Danmark, hvor man har valgt at begrænse mængden af affald, der må importeres, af hensyn til klimaet. Men nu støtter de fem ejerkommuner København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, at ARC kan få dispensation til at importere mere affald til forbrænding i perioden frem til 2025.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Det vil isoleret set øge CO2-udledningerne i ejerkommunerne. Alternativerne er dog enten at mindske genanvendelsen af affald, eller at udhule økonomien bag ARC. Med til klimaeffekten hører også, at øget im-port af affald til forbrænding på ARC’s effektive anlæg mindsker udledningen af den skadelige klimagas metan fra affald, der pt. deponeres i andre lande.

Kan konkurrere

Den nye aftale er samtidig en afgørende brik i arbejdet med at sikre, at ARC kan konkurrere på lige fod med landets øvrige forbrændingsanlæg, som et flertal i Folketinget har besluttet, skal konkurrenceudsættes i 2025. Styrker man ikke økonomien bag ARC, risikerer selskabet at tabe konkurrencen til anlæg, der er mere rentable, men mere klima- og miljøskadelige.

Import fra andre kommuner

For at begrænse den fremtidige import af affald og CO2-udledning, er det et krav, at ARC først fylder forbrændingsanlægget med affald fra ejerkommunerne. Herefter åbnes der for import fra øvrige danske kommuner og til sidst for import af affald fra Europa – i det omfang det måtte blive nødvendigt. ARC skal desuden hvert år afrapportere til ejerkommunerne om, hvor meget affald der er importeret, hvor affaldet kommer fra, hvordan det er transporteret, og hvad den samlede CO2-udledning har været.

Lille prisstigning

Med den politiske aftale har ejerkredsen ligeledes besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges. Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et CO2- fangstanlæg, der i fuld skala vil kunne tage 500.000 tons CO2 ud af røgen fra Amager Bakke. For borgerne i de fem ejerkommuner medfører det en gennemsnitlig årlig prisstigning på 31 kr. fra 2023. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Fem kommuner, bl. a. København, Tårnby og Dragør, er bag ejerkredsen af ARC.

Forslagene skal nu behandles i de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelser. Derudover skal forslaget om dispensationen godkendes med enstemmighed af ARCs bestyrelse på to bestyrelsesmøder med tre måneders mellemrum. For så vidt angår stigningen i A-taksten skal denne godkendes af ARCs generalforsamling.

Tilfreds overborgmester

Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ny aftale, der sikrer ARC’s økonomi og konkurrenceevne, så københavnernes affald også i fremtiden kan blive håndteret på en grøn og bæredygtig måde. Det ikke optimalt, at vi åbner for import af mere affald, men alternativet vil være mere gas i fjernvarme- og elnettet, der bl.a. stammer fra Rusland”.

Tilredshed i Dragør

Borgmester i Dragør Kenneth Gøtterup (K) udtaler:

”ARC ́s økonomiske udfordringer taler sit tydelige sprog. Om få år er der en negativ kassebeholdning og udfordringerne kalder på en langsigtet strategi for genopretning. Jeg er derfor glad for at der nu er fundet en midlertidig løsning på problemerne for et i øvrigt miljømæssigt godt anlæg. Jeg havde dog gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse importperioden. Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning. Vores nuværende regelsæt for ejerskabet er, at der skal være fuld enighed mellem kommunerne om ændringer. Jeg må konstatere at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejer kommunerne forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent. ”

Glæde i Tårnby

”Jeg er glad for, at det mellem ARC’s ejere er lykkedes at finde en løsning,” siger Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (S) og fortsætter:

“En løsning, som sikrer ARC’s økonomi, men som også efter min opfattelse er miljømæssig god. Som borgmester i Tårnby ligger det mig meget på sinde, at vi hele tiden prioriterer klimaet og miljøet højt, og det skal vi blive ved med, men det skal også være en økonomisk forsvarlig løsning. Vi har alle en stor interesse i, at ARC kører forsvarligt videre, og det kan det gøre med den nye aftale.”

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?