Landzonetilladelse til en vognport, kontor og værksted

Der er meddelt landzonetilladelse til en værkstedsbygning på ca.115 m2, beliggende på matr. nr. 5av af St. Magleby, Rytterager 1.

Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør, pt@dragoer.dk

Tilladelsen kan påklages

Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, her Dragør Kommune. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klager over afgørelser skal være tilgængelige i Klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning, til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden, her Dragør Kommune, videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

KONTAKT:

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00
Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »