Copenhagen White Water Park – projektgruppen bag udsender megameddelelse

Copenhagen White Water Park, CWWP, Vandland, Vandpark, forlystelsesanlæg – kært barn har mange navne. Siden mandag i sidste uge har debatten raseret om det stort anlagte CWWP anlæg på Kirkevej i Dragør. Borgerprotester strømmer ind i forbindelse med kommunens katastrofale økonomi som betyder nedskæringer på kernevelfærd samtidig med, at man støtter en vandpark med 3,5 millioner kroner.

Her ses billeder fra white water kanaler i Glasgow. Der er endnu ikke udarbejdet tegninger over Copenhagen White Water Park´s projekt i Dragør. Foto: Copenhagen White Water Park

Dårlig timing, unødvendigt, vi er omgivet af vand, uforsvarligt, megafedt, det bliver super godt, vi glæder os – stemmerne er blandede, men vægtskålen vejer tungest på de stærkt kritiske røster som mener kommunens politikere er på vej med en fatal beslutning i forbindelse med det kommende budgetforlig, som ligger til endelig afstemning i dag torsdag. Endnu en borgerdemonstration er varslet foran rådhuset torsdag kl. 18 i protest med budgetforliget.

Klik på billedet for at læse mere om demonstrationen

Projektgruppen bag CWWP udsendte onsdag aften en officiel og ualmindelig lang meddelelse i Facebookgruppen DragørNyheder hvor de forsøger at redegøre for projektets bæredygtighed, bringe fakta på bordet og fjerne misforståelser knyttet til vandparksprojektet. Vi bringer her meddelelsen i sin helhed. Debatten foregår i Facebookgruppen DragørNyheder.

Fra meddelelsen i Facebookgruppen DragørNyheder onsdag aften.

Kære borgere og politikere i Dragør,

Vi, projektgruppen bag CWWP, har nu fulgt debatten om Dragør Kommunes budget 2019-2022 den seneste tid, og vi anerkender fuldt ud de udfordringer og den økonomiske situation som kommunen står overfor.

Vi forstår frustrationen og den uenighed der opstår blandt borgerne (og politikere) når politikerne tager beslutninger som kan have og har konsekvenser for mange – særligt når det rammer børn/unge og ældre området. På samme vis forstår vi, at det ikke er en nem opgave for politikerne at lave et budget hvor der skal spares mange mio. kr. i drift – uanset hvordan man vender og drejer det så er det ikke nogen nem opgave. Hvad der er de rigtige og forkerte prioriteringer i en sådan situation bliver man nok aldrig enig om – hvilket måske også kan være sundt nok i sig selv, da en debat vel ofte fører til endnu bedre løsninger.

Vi synes dog at det er ærgerligt at CWWP, et projekt som handler om at skabe værdi for Dragør, værdi for netop børn og unge som der bliver sparet på og værdi for borgerne i alt almindelighed, er blevet gjort til syndebuk i debatten om kommunens budget, som debatten har forløbet på de sociale medier siden forrige søndag. Det gør vi alene af den årsag at CWWP projektet har været drøftet og udviklet med Dragør Kommune i lang tid, er nøje gennemarbejdet og underbygget af både den relevante idrætsforskning, fakta fra andre lignende anlæg som har stor succes og et gennemgående research arbejde gennem de seneste mere end 10 år.

Prioriteringer i budgetforhandlingen
Det er ikke vores bord at blande os i de prioriteringer som er gjort i Dragør Kommune, men vi synes det er vigtigt at slå fast og forsikre jer om, at politikernes prioritering af CWWP er foretaget på et oplyst grundlag – på baggrund af fakta og gennemarbejdet projektmateriale. Således har hverken forligspartier, ej heller oppositionen Liste T eller Konservative, stillet spørgsmålstegn eller ønsket yderligere baggrundsmateriale på projektets nuværende stadie end det som er indhentet og offentliggjort. Projektet er tidligere præsenteret for og drøftet på møde med Liste T, som er kommet med input til projektets perspektiver og værdi for Dragør Kommune. Konservative er ligeledes præsenteret for projektmateriale, og har været bekendt med projektindhold og behov for kommunens engagement siden sidste års budgetforhandlinger. Kenneth Gøtterup var personligt klar til at være hovedriver for at bære projektet politisk frem, såfremt Konservative var kommet bedre ud af valget og blevet en del af konstitueringen ved valget. Kort sagt – på politisk niveau, har der været opbakning bredt set i Kommunalbestyrelsen til projektidéen. Det er tydeligt at projektet nu, desværre, med alle mulige angreb, bliver brugt i oppositionens og individuelle borgeres pres på forligspartiernes samlede budgetaftale, og generelle politiske samarbejde.

Vi har i løbet af den seneste uges tid oplyst faktuelt og nøgternt om hvad CWWP er og hvad CWWP ikke er, men der bliver fortsat rejst en række af usande postulater fra både politikere og borgere og derfor ønsker vi med dette indlæg endnu engang at belyse og redegøre for forholdene omkring CWWP og ikke mindst hvad CWWP kan bidrage med til Dragør. Meget af den information som siden 2016 har været tilgængelig for politikerne i projektbeskrivelse, analyser og anden dokumentation og senere i 2018 offentliggjort på www.cwwp.dk

Er CWWP et tivoli, en forlystelsespark eller et vandland?
NEJ på ingen måde. CWWP er et idrætsanlæg på linje med en idrætshal, fodbold- eller tennisbaner, svømmehal etc. og anlægget har intet med hverken tivoli, forlystelser eller vandrutsjebaner at gøre. De primære brugergrupper af CWWP er idrætsforeninger, motionister og konkurrenceudøvere. Projektet indeholder en lang række af andre park-faciliteter hvor børn, unge, voksne og ældre kan være aktive inden for forskellige helt almindelige anerkendte idrætsgrene, gå en tur, opholde sig eller hvad man nu kunne have lyst til.

Er CWWP et kommercielt foretagende?
NEJ på ingen måde. Som det fremgår af www.cwwp.dk så er CWWP en selvejende institution. Der er hverken investorer, aktionærer eller konkrete ejere som skal have afkast af CWWP. Såfremt det var virkeligheden ville man aldrig kunne få fonde til at støtte projektet og ligeledes ville en kommune aldrig kunne støtte projektet. Borgernes skattekroner skal ikke doneres til private virksomheder. Den indtægt som CWWP genererer skal bruges til at 1) drifte parken, 2) holde prisen for brugen af white water anlægget nede så alle kan være med og 3) Udvikle parken yderligere med tiden.

Vennetjenester
Er personer i projektgruppen bag CWWP venner med politikere og har politikerne private interesser i CWWP?
NEJ på ingen måde. Ingen politikere har private interesser i projektet og ingen personer i projektgruppen har økonomiske interesser i projektet. CWWP er ikke en kommerciel virksomhed og projektet er ikke sat i verden for at generere afkast til investorer, aktionærer eller lignende. Projektgruppen har justeret og udviklet CWWP i samarbejde med politikere og embedsfolk i Dragør Kommune gennem de seneste 3 år. I samme periode har personerne i projektgruppen og politikerne tilføjet hinanden til hinandens netværk på bl.a. LinkedIn, Twitter, Facebook m.v. alene af den årsag at kunne gøre hinanden til en del af hinandens netværk. Så selv om CWWPs initiativtagere er venner med Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T) og Eik Bidstrup (V) på Facebook, så er projektgruppen hverken private venner med oppositionens politikere eller forligskredsens politikere.

Forærer kommunen en grund væk?
NEJ på ingen måde. Kommunen stiller en grund til rådighed for projektet, men kommunen ejer fortsat grunden. På samme vis som når en grund bruges til etablering af en idrætshal, svømmehal, et offentligt parkområde eller lignende. Grunden er desuden i Kommunens lokalplan i forvejen udlagt til sports og fritidsareal med henblik på fastlæggelse af fritids og idrætsanlæg: https://dokument.plandata.dk/20_1052723_DRAFT_1189145963577…. Kommuneplanen er en eksisterende plan fra 90’erne, så det er ikke nyt, hvad kommunen kan og skal benytte grunden til. I nogle tidligere plantegninger, er der skitseret anvendelse til idrætsformål, og hvorledes eksempelvis boldbaner ville kunne indpasses helt ud til skel mod bebyggelsen på Rytterager.
CWWP, som udover selve white water kanalen, er tænkt som et offentligt parkområde skal derfor sættes i samme kontekst som enhver anden offentlig idrætsfacilitet. Den eneste relevante forskel er, at kommunen ikke stilles som direkte ejere af CWWP, da det i så fald vil belaste kommunens anlægsramme, samt driftsbudget som ved fx andre kommunale idrætsfaciliteter. Netop ved at lave en konstellation med en selvejende institution får kommunen mulighed for at engagere sig i og tiltrække en ny idrætsfacilitet som ellers ikke ville være muligt at få realiseret i Dragør.
Placering og grund til CWWP indgår i de politiske forhandlinger om budget 2019, hvorfor det endnu ikke har været muligt at lave forstudier, miljøprofil eller volumenstudier af den endelige placering.

Hvem vil indgå i den selvejende institution?
Vi har lagt op til en bestyrelse for den selvejende institution som indeholder repræsentanter fra: Dragør Kommune, Dragør Ungdomsskole, bruger-/borgergruppe, DSRF og Copenhagen Watersports. Det er dermed en samlet gruppe af centrale og lokale interessenter, alle offentlige organisationer eller foreninger, som får mulighed for at indgå i den selvejende institutions ledelse.

Hvem skal drifte anlægget?
Anlægget skal driftes af den selvejende institution. På http://cwwp.dk/teknisk-data/ fremgår et driftsbudget for anlægget som skal sidestilles med det driftsgrundlag som der er opstillet i det totale budget for etableringen af CWWP. Det tilsigtes derved at de første 3 års drift og udvikling af aktiviteter sikres gennem aktivitets understøttende projekter fra fonde, til eksempelvis betaling for skolernes og institutionernes brug af faciliteterne.

Hvad skal økonomien fra kommunen bruges til?
Der er lagt op til at Dragør Kommune finansierer 1,0 mio. kr. til projektering i 2019 og 2,5 mio. kr. til etablering af anlægget i 2020. Det er en helt normal og nødvendig metode når det tilsigtes at finansiere resten af anlægget via fonde. I mange tilfælde forventes der en hel del mere økonomi fra en kommunal instans ved finansieringen af idrætsanlæg fordi det er en del af kommunens ansvarsområder. Engagementet må nødvendigvis være en samlet ‘pakke’ med samarbejdsaftale om grund, projektering og forventeligt etableringstilskud, da det er omsonst at bruge yderligere udviklingsmidler, hvis ikke projektet kan realiseres på grunden, og kommunen er klar med den minimum medfinansiering, som er nødvendig for fondes økonomiske engagement.

Hvordan imødekommes støj fra anlægget?
Vi har foretaget støjmålinger på et lignede anlæg i Glasgow og resultatet er at støjen for omgivelserne er begrænset til et db niveau som er på linje med alm. tale og lyd niveauet for fodboldbaner. Data fremgår nederst på denne side http://cwwp.dk/teknisk-data/. Vandet støjer ikke allerede ved kort afstand til den kunstige kanal. Dem som træner på anlægget vil selvfølgelig snakke sammen, ligesom folk der går rundt i parken vil.
Det er endvidere muligt at anlægge de dele af anlægget hvor folk er aktive, i områder på grunden som ligger væk fra nabogrunde, således at man sikrer sig så vidt muligt, at den lyd der er på anlægget, dør ud når man når naboerne. Der vil i projektering være yderligere fokus på lydforhold, således at der tages hensyn til andre aktiviteter, naboer og gældende lovgivning og myndighedsforhold overholdes.

Hvordan bliver trafikforholdende?
Trafikforskere har vurderet at trafikbelastningen på Kirkevej vil øges med mellem 2-3 % ift. nuværende niveau. Det betyder at når der idag kører 100 biler på Kirkevej så vil der efter etablering af CWWP køre 103 biler. Igen må det understreges at CWWP ikke er en forlystelsespark, men et idrætsanlæg som andre idrætsanlæg i kommunen. Det er idrætsudøvere som vil benytte anlægget, og derfor ikke horder af gæster som eksempelvis besøger en større turistattraktion i hovedstaden.

Hvordan håndteres vandkvaliteten i CWWP?
Der er en borger som har udtrykt bekymring omkring vandkvalitet. Det er i Danmark et myndighedsanliggende og er reguleret og kontrolleret ift. Badevandsbekendtgørelse, hvor embedslægen først godkender anlægget og dets rensemetode. Der skal løbende foretages prøvetagninger i CWWP, hvis rensemetode forventes at være baseret på UV-rensning.

Aktiviteter og projektindhold
Som det er angivet på cwwp.dk og beskrevet flere steder vil CWWP indeholde en lang række af forskellige aktiviteter, som alle borgere vil kunne få gavn af. Det er velkendt i forskningen omkring brugen af idrætsfaciliteter at samling af aktivitetsmuligheder i flerfunktionelle anlæg, danner det bedste grundlag for at være aktiv. Der er nogle enkelte steder hvor man er lykkedes med dette, fx aktivitets strøget i Fælledparken i København.

Hvis Dragør nogenlunde ‘ligner’ resten af landet mht. sports- og motionsvaner, så ved vi fra de nationale undersøgelser at 9-10 % af alle danskere er aktive inden for vandsport, hvilket svarer til ca. 1.400 Dragørborgere. Herudover er 40-50% af alle danske børn er aktive med svømning. Der er således mange som har interesse for, lyst til, og er aktive inden for vandsportsaktiviteter.

Med den brede palet af vandsportsaktiviteter som vil være muligt i CWWP; åben vand svømning, vinterbadning, kajak, kano, riverboarding, surfing, rafting, sikkerhedstræning, kajakpolo, wakeboard, så vil der være stor sandsynlighed for at borgere kommer til at benytte ugentlige aktivitetstilbud på anlægget, eller at de nuværende vandsportsklubber de er en del af, kommer til at få lejlighedsvise besøg og træninger i parken. Herudover vil det være attraktivt for børnefamilier at komme til fælles aktiviteter sammen. Disse vandsportsaktiviteter vil supplere de nuværende vandsportstilbud, ligesom CWWP vil kunne fungere som en arena for læring, hvor der er rolige og sikre vandforhold i bassinet, og børn/unge kan få en nem introduktion og læringskurve til de basale færdigheder inden for en bred palet af vandsportsaktiviteter.

I Dragør har man i forvejen god erfaring med Dragør Ungdomsskole, der gennemfører udendørs friluftsliv og vandsportsaktiviteter for kommunens folkeskoleelever (børn og unge på alle alderstrin). CWWP og Ungdomsskolen kommer til at gennemføre aktiviteter i samarbejde, og der er derfor meget stor sandsynlighed for at alle folkeskoleelever kommer til at få idrætsundervisning i nogle af de forskellige vandidrætter som kan dyrkes i CWWP, på et eller ondt tidspunkt i deres skoleforløb. Det kunne også være en fremtid, hvor Skolernes Motionsdag kan arrangeres i CWWP. En forsmag på skolernes brug, fik 8.-9. Klasses elever fra Dragør Skole, i august da vi arrangerede idrætsundervisning med stand up paddle og rafting for dem. De var super begejstrede, og vi snakkede her med eleverne om deres tanker om en dag at få mulighed for at dyrke disse aktiviteter i fritiden.

Da CWWP, ikke kun er et vandsportsanlæg, men også indeholder rekreative parkfaciliteter, så vil der være et endnu større appeal til borgerne, hvor aktivitetsmulighed som beachvolley, snake run skate rundt i parken, hygge hjørner, borde bænke sæt, kan være med til at skabe opholdsområder for børn, unge og familier. Dette indhold er endnu ikke fastlagt, da idéer til dette indhold, vil blive til gennem en brugerinvolveringsproces, hvor vi kommer til at spørge lokale børn, unge og voksne, hvad man kunne tænke sig af muligheder i den del af parken som er offentlig og frit tilgængelig. Det grønne og aktive åndehul som skal være hyggeligt og sjovt at komme forbi og opholde sig i.

Det eksisterende vandsportsmiljø i hovedstaden vil engagere sig i og omkring CWWP, hvor mange frivillige idrætsledere i fremtiden vil være med til at skabe liv og aktivitet via frivilligt arbejde.

I en netop offentliggjort rapport ‘State of the City – Hvordan udvikler vi idrætten i Hovedstaden’ https://www.dgi.dk/media/24042/stateofhecity2018.pdf har DGI Storkøbenhavn redegjort for bl.a. status og udviklingsmuligheder for idræts- og foreningslivet i Dragør Kommune. Centrale uddrag fra analysen, der understøtter tiltaget med CWWP er bl.a.:

“Kommunen rummer et, ift. indbyggertallet, stort antal idrætsforeninger og mange andre frivillige initiativer, som lægger op til idrætsaktivitet. Udfordringen er dog, at de fleste af foreningerne henvender sig til et voksensegment og at der derfor ikke er helt så mange muligheder i idrætsforeningerne målrettet børn og unge.”

“Der er derfor rig lejlighed til at bruge den udbredte politiske enighed om, at kommunen skal understøtte fysisk aktivitet og det gode liv i aktive fællesskaber. Især for børn og unge!”

“…det er relativt få idrætsforeninger, der har mange børn og unge – og man kan derfor argumentere for, at der er behov for et bredere udbud af aktiviteter målrettet børn og unge end tilfældet er.”

“Kommunens potentiale ift. udearealer bør have en særlig prioritet og omhandle udvikling og understøttelse af eksisterende og nye foreningstilbud med fokus på udendørs motion.”
(Kilde: DGI Storkøbenhavn/Kasper Lund Kirkegaard)

Brugergrupper
Brugergrupperne er primært eksisterende idrætsforeninger og ungdomsinstitutioner (ungdomsskole, institutioner og skoler) som idag er aktive med borgerrettede tilbud i Dragør Kommune og Hovedstadens Kommuner. På nuværende tidspunkt vurderes de potentielle faste ugentlige brugere at være fordelt på 21 forskellige organisationer, med samlet mere end 1.100 aktive medlemmer. Når projektet er besluttet og under planlægning vil der blive arbejdet på at opbygge kapacitet, etablere nye foreninger, uddanne flere frivillige foreningsledere, der kan benytte og drive anlæggets faciliteter og tilbud. Eksempelvis kunne det tænke sig at svømmeklubben der skal sætte aktiviteter igang i den nye svømmehal, også kunne tænke sig at tilbyde Open Water Svømmehold, Body Surfing/Riverboarding og Surf hold på CWWP. Læs mere om brugergrupperne her: http://cwwp.dk/brugere/

Lokal social impact
Et attraktivt mødested for byens børn og unge kan på lang sigt være med til at forebygge ungdomskriminalitet, nedsætte udsathed, ved at styrke de unges sociale relationer, styrke personlige kompetencer og igennem idrætten give de unge selvværd. CWWP vil blive et mødested, der kan skabe bedre liv for de unge, og på kort tid løfte livskvaliteten for borgerne i Dragør.

Lokal økonomisk impact
Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført lokal-økonomiske impact studie for Dragør ved anlæggelsen af CWWP. Udenlandske studier er ikke direkte overførbare til dansk kontekst, ligesom flere udenlandske studier er gennemført på projekter der ikke er sammenlignelige med indhold og størrelse i CWWP.

Med de parametre som CWWP kan medføre af positiv effekt på den lokale økonomi og som vil blive undersøgt af eksterne analytikere i den kommende udviklingsfase er:

Ift. anlæggets drift:
1. Tilflyttere til kommunen, for dem som gerne vil bo tæt på anlægget. Forventede skatteindtægter.
2. De nuværende aktive i surf og white water miljøet vil komme til Dragør, det gør de ikke idag. De vil lægge omsætning i byen, øget dagsforbrug primært i byens serviceerhverv.
3. Udenlanske idrætsudøvere vil komme på træningstur, træningslejr i Dragør, Nogle af disse vil overnatte. Måske lokalt. De vil alle lægge omsætning i byen, døgnforbrug.
4. Nationale events. Det vil blive muligt at afholde events for idrætsudøvere, der normalt ikke ville være kommet til Dragør. Eksempelvis et DM i kajakpolo over 2-3 dage, vil tiltrække udøvere som vil lægge omsætning i byen, have brug for at overnatte (for dem som kommer udenbys fra).
5. Internationale events. Anlægget vil have mulighed for at tiltrække visse typer af internationale events af mindre størrelse. Internationale gæster vil ofte opholde sig længere tid i lokalområdet. Omsætning lægges lokalt.

Perspektiver ift. anlægsfasen:
1. Kommunen er med til at skabe et anlæg som eksterne lægger værdi modsvarende ca. 50 mio. kr. på anlægsudgifter. Det er mere end et års anlægsramme, der samtidig modsvarer en andel af de samlede kommunale skatte indtægter på et år.
2.Kommunen er med til at tiltrække og etablere et idrætsanlæg, hvor på det er muligt at gennemføre en lang række aktivitetsprojekter, hvor der geares driftsmidler der kan tilbyde lokale aktivitetsmuligheder. Eksemplet med STOKED projektet i DSRF hvor 5,2 mio. kr. over 3 år laver aktivitetsudvikling i hele landet https://nordeafonden.dk/projekter/aktive-unge-paa-vandet , Nature Moves projektet på Kongelundsfortet også støttet med 5,2 mio. Kr. til aktivitetsudvikling https://nordeafonden.dk/projekter/kongelundsfortet
3. Med et anlægsbudget på ca. 50-55 mio. kroner så er der håndværker udgifter og konkrete entreprise opgaver. Budt ud i fagentrepriser, er der mulighed for at lokale håndværkere vinder udbud på eksempelvis el-entreprise, maler-entreprise, murer-entreprise, jord og ledningsentreprise mv. Det er omsætning til lokal virksomhed, lokale borgere ikke ellers ville få del i.

Hvordan er processen fremadrettet?
Når der er truffet aftale om projektsamarbejde, så er der grundlag for at arbejde mere i dybden med de planmæssige forhold, miljømæssige forhold, nabohøring, brugerinvolvering mv. sammen med forvaltningen og eksterne uvildige rådgivere.

Elementer som indgå i kommende fase er bl.a. følgende proceselementer:

– Helhedsplan (inkl. plan for trafikafvikling, parkering mv.)
– Miljø- og trafikanalyser
– Nabo høring/involvering
– Brugerinvolvering – aktiviteter og faciliteter
– Økonomisk impact studie lokalt niveau
– Sports- og motionsvaneundersøgelse lokalt
– Projektering – skitseprojekt
– Borgerinvolvering feedback på projektindhold
– Projektering – forprojekt
– Fundraising
– Løbende aktivering af borgere og kapacitetsopbygning
– Udvikling af aktivitetsprojekter
– Drift

Afrunding
Vores oplevelse er at det ikke kun er kommunalbestyrelsen, som bakker op om projektet og indholdet i CWWP. Projektgruppen har flere gange over det sidste 1,5 år postet opslag om projektet på Dragør Nyheder, og har alle gange modtaget positive tilkendegivelser. Projektet er endvidere præsenteret og debatteret i lokalavisen i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger.

Den opposition, borgere m.fl. som angriber projektet nu, har ikke tidligere meldt sig på banen med spørgsmål, eller kommenteret negativt på de opslag der har været omkring CWWP det sidste år. Havde man haft yderligere ønske om yderligere dialog eller opsøge informationer, så har der været rig mulighed for det via projektgruppen, til åben og offentlig event og dialog dag på havnen, via spørgsmål til forvaltningen eller politikerne.

Den lokale interesse og potentialet for borgerne, var meget tydeligt da DSRF og Copenhagen Watersports sammen med Dragør Sejlklub i august arrangerede en event og åbent hus for alle der ville høre mere om CWWP. Mere end 150 var på vandet og endnu flere kom bare forbi og hørte mere om projektet, og fik indsigt i planerne og projektet. Vi mødte ikke nogen deciderede modstandere af projektet til denne event.

Ud fra de oplevelser vi har haft med borgere, samarbejdspartnere, foreninger, Dragør Ungdomsskole, og andre som projektet er drøftet med over de sidste 2-3 år i Dragør samt på baggrund af national forskning, og vores erfaringer med at udvikle fritidsprojekter i forbund og foreningsregi igennem mange mange år, så er det en meget seriøst og velunderbygget vurdering, at CWWP vil få en enorm værdi for Dragør og at rigtig mange lokale vil komme til at gøre brug af CWWP.

Med det nuværende setup og placeringen af CWWP, i område ved Kirkevej, så vil særligt byens børn og unge komme til at få tilbud via skole, institutions og projektsammenhæng, som vil introducere dem til aktiviteterne på anlægget, hvilket i fremtiden vil få dem til at blive faste brugere.

Vi håber at dette indlæg har været med til at kaste lys over hvad CWWP er og ikke mindst hvad CWWP ikke er. Vi håber også at den almene borger har fået indblik i hvilke potentialer og muligheder der ligger i projektet CWWP – særligt i relation til børn og unge.

Vi, projektgruppen bag CWWP, brænder for at gøre en forskel for andre mennesker og har været involveret i udviklingen af dansk foreningsliv både frivilligt og professionelt, gennem de seneste 25 år, og ønsker at kunne bidrage med udviklingen af det lokale foreningsliv i Dragør og på Amager.

Med venlig hilsen og vi ses på vandet

Jakob Færch, initiativtager CWWP, formand DSRF
Morten Bertelsen, initiativtager CWWP
Jakob Agergaard, formand CWS
Michael Lindberg, projektchef DSRF

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?